Terms and conditions

 1. Uitgever van de Site

  De uitgever van de website " www.starcasino.be" zijn de ondernemingen:
  1. BVBA Ramses, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 170, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.557.546. BVBA Ramses is houder van een vergunning B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse II en een aanvullende vergunning B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.
  2. BVBA SGS Betting, met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 592, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.453.010. BVBA SGS Betting is houder van een vergunning F1 naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen in een inrichting Klasse IV en een aanvullende verginning F1+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten
  3. Chaudfontaine Loisirs SA, met maatschappelijke zetel te 4050 Chaudfontaine, Esplanade 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.520.928. Chaudfontaine Loisirs SA is houder van een vergunning A naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse I en een aanvullende vergunning A+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.
  4. Green Island NV , met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Treft 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.851.308. Green Island NV is houder van een vergunning E en levert online casino spelen.
  Verder "STARCASINO" genoemd.

 2. Aangeboden diensten
  STARCASINO biedt Bezoekers een wettelijk toegestane online speelervaring, goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie. Het aanbod bestaat uit:
  1. Kansspelen.
   De bezoeker heeft de mogelijkheid om te spelen met of zonder financiële inzet.
  2. Sportweddenschappen.
   De bezoeker heeft enkel de mogelijkheid om te spelen met financiële inzet.

 3. Algemeen
  1. Toegang tot en gebruik van STARCASINO is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden.
  2. STARCASINO behoudt zich het recht om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen.
  3. STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval van overmacht.
  4. STARCASINO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de weergave van de resultaten van de lopende wedstrijden noch voor de juistheid van de tijdstippen van de aangekondigde wedstrijden.

 4. Inschrijving
  1. Voor het deelnemen aan de kansspelen met een financiële inzet, moet de gebruiker zich inschrijven. Enkel natuurlijke personen vanaf 18 jaar die wettelijk bekwaam zijn kunnen zich inschrijven. Weddenschappen zijn toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar. De overige aangeboden Kansspelen zijn enkel toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 21 jaar. Bij registratie moet de gebruiker zijn identiteitsgegevens vrijgeven en zal hiermee goedkeuring gevraagd worden aan de kansspelcommissie. De gebruiker verbindt zich er toe bij zijn inschrijving om juiste en volledige informatie te bieden en deze up-to-date te houden. De gebruiker kan nog steeds de gratis Kansspelen spelen om zich te oefenen.
  2. De gebruiker verklaart dat de ingevulde identiteitsgegevens (waaronder zijn naam, voornaam, email adres, nationaal nummer, enz.) correct zijn en de zijne zijn. Ook verbindt de gebruiker zich ertoe om, bij wijziging, zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken. Naam, voornaam, nationaal nummer en email adres zijn uniek aan de gebruiker en kunnen niet gewijzigd worden na de inschrijving. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker geen deel uit te maken van de politiediensten en geen magistraat, notaris of deurwaarder te zijn. Ook verklaart de gebruiker door zich in te schrijven niet op een lijst te staan van uitgesloten spelers (EPIS).
  3. Bij zijn inschrijving verklaart de gebruiker dat een notificatie aan de gebruiker via email door STARCASINO zal gelden als een geldige notificatie.
  4. De gebruiker die zich inschrijft met valse gegevens (adres, rijksregisternummer, email adres, ..) pleegt identiteitsfraude en zal al zijn accounts zonder voorafgaande waarschuwing zien afgesloten van zodra de fraude wordt vastgesteld. Eventuele kredieten op de accounts zullen als ongeldig worden beschouwd en zonder voorafgaande waarschuwing worden ingehouden en afgeboekt.
  5. STARCASINO behoudt het recht om inschrijvingen met nicknames die aanstootgevend, beledigend, racistisch, seksistisch, vulgair of beledigend zijn ongedaan te maken zonder voorafgaande verwittiging waarbij alle kredieten van de betrokken account onmiddellijk zullen worden geannuleerd.

 5. Toegang tot STARCASINO
  1. De gebruiker verklaart dat hij enkel zal inloggen en spelen onder zijn eigen persoonlijk account.
  2. Het is verboden voor de gebruiker zich in te loggen gebruikmakende van een fictief IP-adres.
  3. Het is verboden voor een gebruiker om meerdere accounts aan te maken.
  4. STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval de toegang tot de website wordt geweigerd door toedoen van de Kansspelcommissie.

 6. Deelname
  1. Bij het deelnemen aan sportweddenschappen verklaart de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn.
  2. Bij het deelnemen aan de kansspelen met financiële inzet verklaart de gebruiker 21 jaar of ouder te zijn.
  3. De gebruiker erkent dat hij deelneemt aan kansspelen en/of sportweddenschappen en dat deze een financiële winst of verlies meebrengen.
  4. Spelsystemen die oneigen zijn aan het spel zelf (bvb. steeds verdubbelen op velden met 1/2 kans op winst) zijn verboden.
  5. De gebruiker zal op geen enkele wijze, buiten de daartoe voorziene normale spelregels, het resultaat van het spel trachten te beïnvloeden.
  6. De gebruiker zal op geen enkele wijze het resultaat van de wedstrijd trachten te beïnvloeden op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze. Indien de gebruiker kennis heeft/had van enige beïnvloeding, dan dient hij dit onverwijld te melden aan STARCASINO en zal elke door hem geplaatste weddenschap op de betrokken wedstrijd, eventueel met terugwerkende kracht, worden geannuleerd. Indien er enig vermoeden bestaat van voorkennis, behoudt STARCASINO zich het recht toe om een weddenschap te annuleren, ook na afloop van de wedstrijd.
  7. STARCASINO is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afsluiten van weddenschappen in geval van technische problemen, het stilleggen van de kwoteringen tijdens kritische fases, vertragingen in de uitbetaling van vorige afgesloten weddenschappen of bij vertragingen bij het storten van fondsen op de rekening van de gebruiker.
  8. STARCASINO behoudt het recht om op elk ogenblik een weddenschap te annuleren.

 7. Toegang, behandeling en beheer van persoonlijke gegevens van de gebruiker
  1. Behandeling en gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker
   1. De aldus meegedeelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
   2. STARCASINO behoudt zich het recht om de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt over te dragen. Ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechtelijke of administratieve beslissing. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen aan de kansspelcommissie, conform de wettelijke voorschriften.
   3. De gebruiker geeft STARCASINO toestemming om zijn nickname, leeftijd, geslacht, de inzetten en resulaten van zijn spellen, en in het algemeen zijn activiteiten op de website www.starcasino.be te delen op site van STARCASINO en/of op sociale media waar STARCASINO actief is; persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoon, bankgegevens zullen niet gedeeld worden.
   4. De mededeling aan de Spelers van informatie over de nieuwe diensten van STARCASINO en over marketingacties op voorwaarde dat de Speler zijn specifieke instemming voor dit type communicatie heeft gegeven door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Uitschrijving uit deze communicatie is ten allen tijde mogelijk door de Speler.
   5. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet), beschikken de Spelers bij STARCASINO over een recht op toegang en rechtzetting van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de Spelers gegevens (met uitzondering van naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, rijksregisternummer/persoonsnummer en email) rechtstreeks wijzigen op STARCASINO onder 'Wijzig gegevens', onder 'Mijn account'. Naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum en email kunnen op vraag van de Speler door STARCASINO gewijzigd worden na controle van deze gegevens. Hiertoe dient een e-mail gericht te worden aan support@starcasino.be. STARCASINO behoudt zich in dit geval het recht om deze wijziging niet toe te staan en het account af te sluiten evenals de kredieten in het account in te trekken.
  2. Gegevensopslag
   1. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden beveiligd opgeslagen op de servers van STARCASINO. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.
  3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker
   1. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord. Het bewaren, het gebruik en doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit onder zijn gebruikersnaam. Bijgevolg kan STARCASINO in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schadelijke gevolgen voor de gebruiker als deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens door derden, ook al was de gebruiker daar niet van op de hoogte.
  4. Cookies
   1. STARCASINO maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld voor het onthouden van een taalkeuze) en voor de verzameling van webstatistieken.
   2. Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.

 8. Inzet en winst
  1. STARCASINO staat in voor het beheer van winst en verlies op de accounts van de gebruikers.
  2. Om te kunnen deelnemen aan een spel moet de gebruiker bij het begin van een spel een bepaalde som inzetten. De inzet die de gebruiker plaatst wordt dan van zijn account gehaald. Na afloop van het spel zal de eventuele winst van de gebruiker dan terug worden geschreven op zijn account.
  3. Indien de gebruiker niet voldoende krediet op zijn account heeft, zal de gebruiker eerst krediet moeten toevoegen aan zijn account vooraleer hij een nieuwe sessie kan starten.
  4. Als de spelsessie onderbroken wordt door toedoen van de gebruiker of een technisch probleem, kan de sessie opnieuw gestart worden en verder gezet. Het technisch rapport over het verloop van het spel zal als enige bewijs gelden en kan niet ter discussie gebracht worden.
  5. Bij het onderbreken van een spel vóór het einde van de sessie door een technische fout van STARCASINO, zal STARCASINO de inzet terug storten op het account van de gebruiker. Het technisch rapport over het verloop van het spel zal als enige bewijs gelden en kan niet ter discussie gebracht worden.
  6. Winsten verkregen door het niet normaal functioneren van een spel (bvb. foutieve uitbetaling door het spel, technische problemen in het spel, enz) zullen als ongeldig worden beschouwd en onmiddellijk worden afgehouden van de Balance van de gebruiker van zodra de onregelmatigheid wordt vastgesteld door STARCASINO.

 9. Starcoins
  1. Door zijn activiteit op STARCASINO kan een gebruiker Starcoins verdienen. Deze Starcoins geven de gebruiker de mogelijkheid bepaalde functionaliteiten te verkrijgen en/of, indien STARCASINO dit beslist, tijdelijk of permanent aan een door STARCASINO bepaalde ratio promo kredieten te kopen die in een door STARCASINO te bepalen PromoBalance (zie onder) van de gebruiker terecht komen.
  2. Starcoins zijn op geen enkele manier over te dragen naar een ander account en zijn strikt persoonlijk.
  3. STARCASINO behoudt zich het recht op elk ogenblik de wijze van toekenning en de geldigheidsduur van Starcoins zonder waarschuwing te wijzigen, alsook de hoeveelheid Starcoins die nodig zijn voor het verkrijgen van een bepaalde functionaliteit.
  4. STARCASINO behoudt zich het recht de functionaliteiten en Starcoins die via fraude verkregen zijn te allen tijde terug te vorderen.
  5. Een uitgave van Starcoins door de gebruiker voor een functionaliteit,... kan niet worden herroepen door de gebruiker.
  6. De modaliteiten voor het verkrijgen en inruilen van Starcoins staan op de website onder Loyality. Deze modaliteiten kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.

 10. Spelreglementen en wijziging
  1. De gebruiker verklaart elk aangeboden spel dat met financiële inzet gespeeld wordt volledig te hebben begrepen alvorens hij er aan deelneemt. De gebruiker heeft de mogelijkheid om elk spel zonder financiële inzet te spelen en zich zo vertrouwd te maken met de spelregels.
  2. STARCASINO behoudt zich het recht op elk ogenblik het reglement van de aangeboden spellen of diensten zonder waarschuwing te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing voor de spelsessies die gestart worden na de bekendmaking van de wijzigingen.
  3. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de aanpassingen in het reglement en wordt verzocht de wijzigingen te lezen en te aanvaarden. Indien de gebruiker het gewijzigde reglement niet aanvaardt, kan hij niet verder spelen voor geld. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid om zijn account te sluiten en het resterende bedrag van zijn account te halen .
  4. Het is ten strengste verboden om de werking van de aangeboden spellen te wijzigen of te beïnvloeden om zo de resultaten van de sessie te beïnvloeden. De gebruikers verbinden zich er toe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder de spelers die de gelijkheid van andere spelers in het gevaar zouden brengen.
  5. De gebruiker is gehouden elke vaststelling van fouten in de spellen onmiddellijk te melden aan STARCASINO. Elke foutieve uitbetaling van winsten zal door STARCASINO onmiddellijk worden afgehouden van de Balance van zodra deze wordt vastgesteld.
  6. Bij twijfel over de betekenis van een term of andere bepaling in een taal aangeboden op de website zal enkel de Engelse versie rechtsgeldig zijn.

 11. Balance en PromoBalance
  1. STARCASINO maakt onderscheid tussen 2 types van balances: "Balance" en "PromoBalance"
   1. "Balance":
    Bevat het krediet dat de gebruiker via een van de stortingsmogelijkheden aan zijn account heeft toegevoegd, alsook de gewonnen bedragen bij cash games. De kredieten op deze balance worden ook cash credits genoemd en kunnen gebruikt worden als inzet op
    STARCASINO.
   2. "PromoBalance":
    Bevat het krediet dat de gebruiker verkregen heeft door het ingeven van een Promo code en/of promotionele acties. De kredieten op deze balance worden ook promo credits genoemd en kunnen gebruikt worden als inzet op STARCASINO
    . Kredieten in de PromoBalance hebben een beperkte geldigheidsduur; in het saldo overzicht kan de gebruiker zien hoelang de kredieten in de PromoBalance nog geldig zijn. Wanneer de geldigheidsduur van bepaalde kedieten verlopen is, vervallen de betrokken kredieten en worden ze verwijderd uit de PromoBalance en uit het overzicht. De voorwaarden betreffende het verkrijgen, het spelen met en het omzetten van promo credits naar cash credits staan op de website onder Help/Promo. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.
  2. Bij het inzetten op een cash game op STARCASINO worden de balances in de volgende volgorde aangesproken:
   1. "Balance"
   2. "PromoBalance"
   Als een balance niet voldoende krediet bevat wordt dit gecompenseerd met krediet van de eerstvolgende balance.
  3. De gebruiker kan enkel het krediet van de "Balance" laten uitbetalen. De gebruiker heeft op geen enkel ogenblik recht op uitbetaling van het krediet op zijn "PromoBalance".
  4. STARCASINO behoudt zich het recht om bij vermoeden van fraude de "Balance" en "PromoBalance" ten allen tijde te corrigeren en de gebruiker zijn account te sluiten.
  5. Promo kredieten worden slechts eenmaal toegekend per IP adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens om misbruik te voorkomen.
  6. Kredieten verkregen door de gebruiker uit promoties en bonus kunnen te allen tijde zonder voorafgaandelijke verwittiging door STARCASINO worden ingetrokken.
  7. Promoties en bonussen kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geannuleerd.
  8. Kredieten in de PromoBalance, verkregen uit promoties en bonussen, kunnen niet onmiddellijk worden afgehaald. Deze kunnen enkel gebruikt worden om inzetten te plaatsen. De winsten afkomstig uit inzetten met zulke kredieten komen opnieuw in de PromoBalance terecht en kunnen dus ook niet worden afgehaald, doch deze dienen een aantal keer te worden heringezet alvorens de winsten op de gewone Balance komen en afhaalbaar worden. Het aantal keren dat deze kredieten dienen te worden ingezet alvorens te kunnen worden afgehaald alsmede de mate van voortgang kan afhankelijk worden gemaakt van andere parameters zoals bvb. de netto deposito's, het totaal aantal inzetten met kredieten uit de gewone Balance voor bepaalde spelletjes, enz. van de gebruiker. De voorwaarden betreffende het verkrijgen, het spelen met en het omzetten van promo credits naar cash credits staan op de website onder Help/Promo.
  9. STARCASINO zal bonuskredieten verkregen bij een storting zonder voorafgaande waarschuwing volledig of gedeeltelijk annuleren wanneer blijkt dat de gehele of een deel van de storting niet werd gebruikt om in te zetten in de spellen en/of weddenschappen.
  10. STARCASINO behoudt het recht de maximum inzet met kredieten uit de PromoBalance per spel en/of per tijdspanne te beperken.
  11. Indien een gerbruiker gelden deponeert en terug afhaalt om misbruik te maken van de bonus bij storting, behoudt STARCASINO het recht de verkegen kredieten in de PromoBalance te annuleren en af te boeken zonder voorafgaande waarschuwing, alsmede de eventueel ontstane winsten uit deze uit misbruik ontstane promo kredieten, zelfs wanneer deze reeds op de afhaalbare Balance zijn terechtgekomen. Zulk gedrag zal bovendien worden aanschouwd als frauduleus gedrag en STARCASINO behoudt het recht om, bij vaststelling van zulk gedrag, de account van de gebruiker zonder voorafgaande waarschuwing af te sluiten en alle kredieten die zich in de account bevinden nietig te verklaren.
  12. STARCASINO behoudt het recht geen stortingsbonussen toe te kennen voor stortingen met behulp van bepaalde betaalmethodes zoals vermeld op de stortingspagina.
  13. Indien een account ongebruikt is gedurende 6 maanden wordt deze automatisch afgesloten en worden alle kredieten op de account geannuleerd.

 12. Uitbetaling
  1. De gebruiker kan, indien hij dat wenst, het geld van op zijn account laten uitbetalen. Uitbetalingen gebeuren uitsluitend via de uitbetalingsmogelijkheden die vermeld staan op de uitbetalingspagina met een minimum van 10 euro.
  2. STARCASINO is gemachtigd veiligheidscontroles uit te voeren bij de aanvraag van een uitbetaling. De gebruiker kan dan gevraagd worden een kopie van zijn identiteitsdocumenten te versturen om zijn identiteit te controleren, zijn email adres (opnieuw) te valideren, evenals om te bewijzen dat de bankrekening op zijn naam staat.
  3. Uitbetaling kan door de veiligheidsmaatregelen en nazicht op onregelmatigheden vertraging oplopen.
  4. Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker de Terms and Conditions (algemene voorwaarden) van STARCASINO niet volledig heeft nageleefd, behoudt STARCASINO zich het recht zonder voorafgaande waarschuwing de uitbetalingsaanvraag van de gebruiker te weigeren, de kredieten van de gebruiker te annuleren en zijn account af te sluiten.
  5. Alvorens een uitbetaling te kunnen aanvragen dient het email adres en, indien de gebruiker niet over een Belgisch rijksregisternummer beschikt en zich dusdanig heeft ingeschreven met een paspoortnummer, het paspoort gevalideerd te worden door het support team. STARCASINO kan ten allen tijde een extra validatie vragen van het email adres en/of de identiteitsgegevens. Het falen van deze extra validatie kan leiden tot schrapping van de account en annulering van de eventuele kredieten in de account.
  6. De maximum winst per weddenschap is beperkt tot 25000 euro (vijfentwintigduizend euro), zelfs al duidt het wedstrookje een hogere winst aan. Wanneer een speler een winnende weddenschap heeft die een winst aanduidt van meer dan 25000 euro, dan zal STARCASINO slechts de maximum winst van 25000 euro uitbetalen aan de speler.

 13. Account beheer
  1. Elke gebruiker heeft een account dat wordt aangemaakt bij registratie.
  2. De gebruiker kan te allen tijde de staat van zijn transacties nagaan op de website.
  3. STARCASINO beheert de winsten en verliezen op het account.
  4. STARCASINO behoudt zich het discretionair recht om de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of zijn account te sluiten zonder waarschuwing.
  5. STARCASINO heeft het discretionair recht om te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, een speler, tijdelijk hetzij definitief, volledig of gedeeltelijk van bepaalde functionaliteiten uit te sluiten.

 14. Intellectuele eigendom
  1. De merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's, teksten en andere onderscheidende tekens op de site zijn de intellectuele eigendom van STARCASINO of zijn partners. Ze mogen dus niet gereproduceerd, gebruikt, of afgebeeld worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van STARCASINO
 15. Uitschrijven
  1. De gebruiker heeft het recht op elk ogenblik zijn account bij STARCASINO te desactiveren . De account kan worden geheractiveerd en het resterende krediet blijft geldig tot 6 maanden na de desactivatie.
  2. STARCASINO behoudt zich discretionair het recht om de account van een gebruiker onmiddellijk te schrappen.
 16. Algemene wedregels
  1. Deze zijn beschikbaar op de website www.starcasino.be/sports.
  2. De gebruiker is gehouden elke vaststelling van fouten in de weddenschappen onmiddellijk te melden aan STARCASINO. Elke foutieve uitbetaling van winsten zal door STARCASINO onmiddellijk worden afgehouden van de Balance van zodra deze wordt vastgesteld.
  3. STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval van overmacht.
  4. De maximum winst per weddenschap is beperkt tot 25000 euro (vijfentwintigduizend euro), zelfs al duidt de betslip een hogere winst aan. Wanneer een speler een winnende weddenschap heeft die een winst aanduidt van meer dan 25000 euro, dan zal STARCASINO slechts de maximum winst van 25000 euro uitbetalen aan de speler.
  5. STARCASINO kan een weddenschap die werd aanvaard op elk ogenblik annuleren.
  6. Het maximum aantal aanvaarde weddenschappen in een combinatie weddenschap (combo bet) is 20. Elke aangegane combinatie weddenschap (combo bet) met meer dan 20 weddenschappen zal door STARCASINO worden geannuleerd, zelfs al zijn er 1 of meer van de erin bevatte weddenschappen reeds aan de gang of afgelopen.
  7. Het maximum aantal vriendschappelijke wedstrijden in combinatie weddenschappen (combo bets) is 2.
  8. Indien de ploeg die aantreedt bij een wedstrijd ingrijpend afwijkt van de normale opstelling van deze ploeg, kan STARCASINO de weddenschappen op deze wedstrijd annuleren, ook na afloop van de wedstrijd.
  9. Weddenschappen met promo kredieten worden beperkt tot een maximum bedrag per inzet en een minimum kwotering van 1,7 is nodig voor het vrijspelen van deze promo kredieten.
  10. Bij twijfel over de betekenis van een term of andere bepaling in een taal aangeboden op de website zal enkel de Engelse versie rechtsgeldig zijn. STARCASINO is niet verantwoordelijk voor de vertalingen naar andere talen dan het Engels.
  11. STARCASINO is niet verantwoordelijk indien de thuisploeg en de bezoekende ploeg niet in de juiste volgorde worden aangeduid.
  12. STARCASINO geeft geen garantie omtrent de tijdsaanduidingen van de wedstrijden aangeboden op de site.

 17. Wedregels voor de specifieke sporten
  1. Deze zijn beschikbaar op de website www.starcasino.be/sports.