Terms and conditions

1.            Uitgever van de Site

a.            De uitgever van de website " www.starcasino.be" is de onderneming:

i.            Chaudfontaine Loisirs SA, met maatschappelijke zetel te 4050 Chaudfontaine, Esplanade 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.520.928. Chaudfontaine Loisirs SA is houder van een vergunning A naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse I en een aanvullende vergunning A+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Verder "STARCASINO" genoemd.

b.            Green Island NV , met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Treft 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.851.308. Green Island NV is houder van een vergunning E en levert het algehele platform van de site.

2.            Aangeboden diensten

STARCASINO biedt Bezoekers een wettelijk toegestane online speelervaring, goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie. Het aanbod bestaat uit:

a. Kansspelen.

3.            Algemeen

a.            Toegang tot en gebruik van STARCASINO is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden.

b.            STARCASINO behoudt zich het recht om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen.

c.             STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval van overmacht.

d.            STARCASINO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de weergave van de resultaten van de lopende wedstrijden noch voor de juistheid van de tijdstippen van de aangekondigde wedstrijden.

e.           Het toepasselijk recht is de wetgeving van België.

4.            Inschrijving

a.            Voor het deelnemen aan de kansspelen met een financiële inzet, moet de gebruiker zich inschrijven. Enkel natuurlijke personen vanaf 18 jaar die wettelijk bekwaam zijn kunnen zich inschrijven. Weddenschappen zijn toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar. De overige aangeboden Kansspelen zijn enkel toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 21 jaar. Bij registratie moet de gebruiker zijn identiteitsgegevens vrijgeven en zal hiermee goedkeuring gevraagd worden aan de kansspelcommissie. De gebruiker verbindt zich er toe bij zijn inschrijving om juiste en volledige informatie te bieden en deze up-to-date te houden. De gebruiker kan nog steeds de gratis Kansspelen spelen om zich te oefenen.

b.            De gebruiker verklaart dat de ingevulde identiteitsgegevens (waaronder zijn naam, voornaam, email adres, nationaal nummer, enz.) correct zijn en de zijne zijn. Ook verbindt de gebruiker zich ertoe om, bij wijziging, zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken. Naam, voornaam, nationaal nummer en email adres zijn uniek aan de gebruiker en kunnen niet gewijzigd worden na de inschrijving. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker geen deel uit te maken van de politiediensten en geen magistraat, notaris of deurwaarder te zijn. Ook verklaart de gebruiker door zich in te schrijven niet op een lijst te staan van uitgesloten spelers (EPIS).

c.             De gebruiker verzekert en verklaart, ten allen tijde:

 • dat hij geen professionele beoefenaar is van enige sport, competitie of enige andere liga of klasse voor dewelke STARCASINO sportweddenschappen aanbiedt;
 • geen beperkte wettelijke bevoegdheid te hebben;
 • niet te handelen ten gunste van een andere partij;
 • niet geclassificeerd te zijn als pathologisch of probleem gokker, en/of opgenomen (hetzij vrijwillig of onvrijwillig) te zijn in een register of gegevensbestand van uitgesloten spelers;
 • geen geld te storten verkregen door middel van criminele of andere illegale activiteiten;
 • geen geld te storten via een betaalmiddel hetwelk de rekeninghouder niet mag gebruiken en/of een betaalmiddel te gebruiken in een rechtsgebied waar kansspelen en/of weddenschappen verboden zijn;
 • geen criminele feiten te plegen waarbij een spelersrekening direct of indirect betrokken is; en/of
 • geen andere actieve rekening te hebben bij STARCASINO
 • gerechtigd te zijn een rekening te openen, te betalen voor de diensten van STARCASINO en deze te gebruiken en/of deel te nemen op eender welke manier aan de op de site aangeboden kansspelen.

 

d.            Bij zijn inschrijving verklaart de gebruiker dat een notificatie aan de gebruiker via email door STARCASINO zal gelden als een geldige notificatie.

e.            De gebruiker die zich inschrijft met valse gegevens (adres, rijksregisternummer, email adres, ..) pleegt identiteitsfraude en zal al zijn accounts zonder voorafgaande waarschuwing zien afgesloten van zodra de fraude wordt vastgesteld. Eventuele kredieten op de accounts zullen als ongeldig worden beschouwd en zonder voorafgaande waarschuwing worden ingehouden en afgeboekt.

f.             STARCASINO behoudt het recht om inschrijvingen met nicknames die aanstootgevend, beledigend, racistisch, seksistisch, vulgair of beledigend zijn ongedaan te maken zonder voorafgaande verwittiging waarbij alle kredieten van de betrokken account onmiddellijk zullen worden geannuleerd.

g.             Bij inschrijving op STARCASINO geeft u de toestemming om gelijktijdig ingeschreven te worden met datzelfde account op de websites van de gezamelijke verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in de privacyverklaring. De lijst van de websites van de verwerkingsverantwoordelijken kan ten aller tijde worden geraadpleegd op de website van de Belgische kansspelcommissie.

5.            Toegang tot STARCASINO

a.            De gebruiker verklaart dat hij enkel zal inloggen en spelen onder zijn eigen persoonlijke account.

b.            Het is verboden voor de gebruiker zich in te loggen gebruikmakende van een fictief IP-adres.

c.             Het is verboden voor een gebruiker om meerdere accounts aan te maken. Een gebruiker kan slechts over één account beschikken. Als een gebruiker over meer dan één account beschikt, kunnen alle betreffende gelden worden geblokkeerd en/of overgeheveld naar één account en de andere accounts worden gesloten. Eventuele bonussen die werden verstrekt aan de andere accounts worden niet overgeheveld naar de overblijvende account.

d.            STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval de toegang tot de website wordt geweigerd door toedoen van de Kansspelcommissie.

e.            Om juridische redenen wordt de toegang tot STARCASINO en/of tot bepaalde spellen/weddenschappen geblokkeerd in bepaalde landen.

f.            De gebruiker begrijpt dat gokken op het internet illegaal is in bepaalde landen.

6.            Deelname

a.            Bij het deelnemen aan sportweddenschappen verklaart de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn.

b.            Bij het deelnemen aan de kansspelen met financiële inzet verklaart de gebruiker 21 jaar of ouder te zijn.

c.             Deelnemen aan online spelen/weddenschappen houdt in dat men de beperkingen van het Internet kent en aanvaardt, met name:

 • De technische mogelijkheden, de reactietijd bij het raadplegen, nagaan of overdragen van informatie, het risico van onderbrekingen en in het algemeen, de inherente risico's dat een verbinding en een transmissie kan mislukken;
 • Het ontbreken van bescherming van de gegevens;
 • Het risico besmet te worden door mogelijke virussen die op het internet aanwezig zijn.

d.            Er wordt alles aan gedaan wat redelijkerwijze mogelijk is om te garanderen dat het  computersysteem het voor een speler die een inzet heeft geplaatst mogelijk maakt om, ingeval het spel wordt onderbroken als gevolg van een defect aan het communicatiesysteem of het computersysteem van de speler, na herstel van het systeem, het spel dat werd onderbroken voort te zetten op het moment vlak voor de onderbreking.

 

Als de computer het niet toelaat dat een dergelijke speler na herstel van het systeem doorgaat met een spel dat werd onderbroken als gevolg van een defect aan het telecommunicatiesysteem of zijn computersysteem, zal:

Het spel worden afgesloten;

Het bedrag van de inzet worden terugbetaald aan de speler door het op zijn spelersrekening te storten.

e.            In het geval dat STARCASINO aansprakelijk wordt gesteld op welke manier dan ook, door een gerechtshof en/of een autoriteit met dezelfde bevoegdheid, met wettelijke bekwaamheid en/of bevoegdheid, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de inzet, of de netto winsten, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. Oftewel, beperkt deze verantwoordelijkheid zich tot het bedrag dat op de spelersrekening werd geregistreerd of het bedrag dat uit de spelersrekening werd overgeboekt, afhankelijk van wat het laagste bedrag is.  

f.             De gebruiker erkent dat hij deelneemt aan kansspelen en/of sportweddenschappen en dat deze een financiële winst of verlies meebrengen.

g.            Spelsystemen die oneigen zijn aan het spel zelf (bvb. steeds verdubbelen op velden met 1/2 kans op winst) zijn verboden.

h.            De gebruiker zal op geen enkele wijze, buiten de daartoe voorziene normale spelregels, het resultaat van het spel trachten te beïnvloeden.

i.              De gebruiker zal op geen enkele wijze het resultaat van de wedstrijd trachten te beïnvloeden op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze. Indien de gebruiker kennis heeft/had van enige beïnvloeding, dan dient hij dit onverwijld te melden aan STARCASINO en zal elke door hem geplaatste weddenschap op de betrokken wedstrijd, eventueel met terugwerkende kracht, worden geannuleerd. Indien er enig vermoeden bestaat van voorkennis, behoudt STARCASINO zich het recht toe om een weddenschap te annuleren, ook na afloop van de wedstrijd.

j.             STARCASINO is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afsluiten van weddenschappen in geval van technische problemen, het stilleggen van de kwoteringen tijdens kritische fases, vertragingen in de uitbetaling van vorige afgesloten weddenschappen of bij vertragingen bij het storten van fondsen op de rekening van de gebruiker.

k.            STARCASINO behoudt het recht om op elk ogenblik een spel of een weddenschap te annuleren.

l.              In geval van een klacht in verband met de spellen en/of weddenschappen wordt de gebruiker geadviseerd deze voor te leggen aan de klantendienst van STARCASINO per email aan support@starcasino.be. Partijen streven ernaar een geschil binnen redelijke termijn in der minne te schikken.

Na een klacht die werd toegezonden zal terstond onderzoek worden gedaan naar:

de werking van het spel/weddenschap waarop deze klacht betrekking heeft;

STARCASINO informeert de speler die klacht heeft neergelegd over de resultaten van haar onderzoek binnen dertig (30) dagen na de dag waarop de klacht werd overhandigd.

De klacht moet heldere en eenduidige informatie over de identiteit van de klagende partij bevatten alsook alle relevante details vermelden die aanleiding gaven tot de klacht. De klacht dient binnen de zeven (7) dagen na het onstaan van de reden tot klagen te worden ingediend.

7.            Toegang, behandeling en beheer van persoonlijke gegevens van de gebruiker

a.            Behandeling en gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker

i.              De gegevens van de gebruiker worden verwerkt zoals beschreven in de privacy verklaring conform aan de privacy wetgevingen.

ii.             STARCASINO behoudt zich het recht om de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt over te dragen. Ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechtelijke of administratieve beslissing. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen aan de kansspelcommissie, conform de wettelijke voorschriften.

iii.            De gebruiker geeft STARCASINO toestemming om zijn nickname, leeftijd, geslacht, de inzetten en resulaten van zijn spellen, en in het algemeen zijn activiteiten op de website www.starcasino.be te delen op site van STARCASINO en/of op sociale media waar STARCASINO actief is; persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoon, bankgegevens zullen niet gedeeld worden.

iv.           De mededeling aan de Spelers van informatie over de nieuwe diensten van STARCASINO en over marketingacties op voorwaarde dat de Speler zijn specifieke instemming voor dit type communicatie heeft gegeven door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Uitschrijving uit deze communicatie is ten allen tijde mogelijk door de Speler.

c.             Verantwoordelijkheid van de gebruiker

d.            Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord. Het bewaren, het gebruik en doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit onder zijn gebruikersnaam. Bijgevolg kan STARCASINO in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schadelijke gevolgen voor de gebruiker als deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens door derden, ook al was de gebruiker daar niet van op de hoogte.

8.            Inzet en winst

a.            STARCASINO staat in voor het beheer van winst en verlies op de accounts van de gebruikers.

b.            Om te kunnen deelnemen aan een spel moet de gebruiker bij het begin van een spel een bepaalde som inzetten. De inzet die de gebruiker plaatst wordt dan van zijn account gehaald. Na afloop van het spel zal de eventuele winst van de gebruiker dan terug worden geschreven op zijn account.

c.             Indien de gebruiker niet voldoende krediet op zijn account heeft, zal de gebruiker eerst krediet moeten toevoegen aan zijn account vooraleer hij een nieuwe sessie kan starten.

d.            Als de spelsessie onderbroken wordt door toedoen van de gebruiker of een technisch probleem, kan de sessie opnieuw gestart worden en verder gezet. Het technisch rapport over het verloop van het spel zal als enige bewijs gelden en kan niet ter discussie gebracht worden.

e.            Bij het onderbreken van een spel vóór het einde van de sessie door een technische fout van STARCASINO, zal STARCASINO de inzet terug storten op het account van de gebruiker. Het technisch rapport over het verloop van het spel zal als enige bewijs gelden en kan niet ter discussie gebracht worden.

f.             Winsten verkregen door het niet normaal functioneren van een spel (bvb. foutieve uitbetaling door het spel, technische problemen in het spel, enz) zullen als ongeldig worden beschouwd en onmiddellijk worden afgehouden van de Balance van de gebruiker van zodra de onregelmatigheid wordt vastgesteld door STARCASINO.

9.            Starcoins

a.            Door zijn activiteit op STARCASINO kan een gebruiker Starcoins verdienen. Deze Starcoins geven de gebruiker de mogelijkheid bepaalde functionaliteiten te verkrijgen en/of, indien STARCASINO dit beslist, tijdelijk of permanent aan een door STARCASINO bepaalde ratio bonus kredieten te kopen die in een door STARCASINO te bepalen Bonus (zie onder) van de gebruiker terecht komen.

b.            Starcoins zijn op geen enkele manier over te dragen naar een ander account en zijn strikt persoonlijk.

c.             STARCASINO behoudt zich het recht op elk ogenblik de wijze van toekenning en de geldigheidsduur van Starcoins zonder waarschuwing te wijzigen, alsook de hoeveelheid Starcoins die nodig zijn voor het verkrijgen van een bepaalde functionaliteit.

d.            STARCASINO behoudt zich het recht de functionaliteiten en Starcoins die via fraude verkregen zijn te allen tijde terug te vorderen.

e.            Een uitgave van Starcoins door de gebruiker voor een functionaliteit,... kan niet worden herroepen door de gebruiker.

f.             De modaliteiten voor het verkrijgen en inruilen van Starcoins staan op de website onder Loyalty. Deze modaliteiten kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.

10.          Spelreglementen en wijziging

a.            De gebruiker verklaart elk aangeboden spel dat met financiële inzet gespeeld wordt volledig te hebben begrepen alvorens hij er aan deelneemt. De gebruiker heeft de mogelijkheid om elk spel zonder financiële inzet te spelen en zich zo vertrouwd te maken met de spelregels.

b.            STARCASINO behoudt zich het recht op elk ogenblik het reglement van de aangeboden spellen of diensten zonder waarschuwing te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing voor de spelsessies die gestart worden na de bekendmaking van de wijzigingen.

c.             De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de aanpassingen in het reglement en wordt verzocht de wijzigingen te lezen en te aanvaarden. Indien de gebruiker het gewijzigde reglement niet aanvaardt, kan hij niet verder spelen voor geld. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid om zijn account te sluiten en het resterende bedrag van zijn account te halen .

d.            Het is ten strengste verboden om de werking van de aangeboden spellen te wijzigen of te beïnvloeden om zo de resultaten van de sessie te beïnvloeden. De gebruikers verbinden zich er toe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder de spelers die de gelijkheid van andere spelers in het gevaar zouden brengen.

e.            De gebruiker is gehouden elke vaststelling van fouten in de spellen onmiddellijk te melden aan STARCASINO. Elke foutieve uitbetaling van winsten zal door STARCASINO onmiddellijk worden afgehouden van de Balance van zodra deze wordt vastgesteld.

f.             Bij twijfel over de betekenis van een term of andere bepaling in een taal aangeboden op de website zal enkel de Engelse versie rechtsgeldig zijn.

11.          Balance en Bonus

a.            STARCASINO maakt onderscheid tussen 2 types van balances: "Balance" en "Bonus"

i.              "Balance":

Bevat het krediet dat de gebruiker via een van de stortingsmogelijkheden aan zijn account heeft toegevoegd, alsook de gewonnen bedragen bij cash games. De kredieten op deze balance worden ook cash credits genoemd en kunnen gebruikt worden als inzet op STARCASINO.

ii.             "Bonus":

Bevat het krediet dat de gebruiker verkregen heeft door het ingeven van een promo code en/of promotionele acties, zoals bvb. stortingsbonussen, gratis bonussen, winsten van gratis spins enz. De kredieten op deze balance worden ook bonus credits genoemd en kunnen gebruikt worden als inzet op STARCASINO in sommige maar niet alle spellen. Bonus kredieten hebben geen geldwaarde. Bonus kredieten hebben een beperkte geldigheidsduur; in het saldo overzicht kan de gebruiker zien hoelang de Bonus kredieten nog geldig zijn. Wanneer de geldigheidsduur van bepaalde kedieten verlopen is, vervallen de betrokken kredieten en worden ze verwijderd uit het Bonus saldo en uit het overzicht. Bonus kredieten zijn onderworpen aan een playthrough. De voorwaarden betreffende het verkrijgen, het spelen met en het omzetten van bonus credits naar cash credits staan op de website onder Help. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.

b.            Bij het inzetten op een cash game op STARCASINO worden de balances in de volgende volgorde aangesproken:

i.              "Balance"

ii.             "Bonus"

Als de Balance niet voldoende krediet bevat wordt dit gecompenseerd met krediet van de Bonus.

c.             De gebruiker kan enkel het krediet van de "Balance" laten uitbetalen. De gebruiker heeft op geen enkel ogenblik recht op uitbetaling van het krediet op zijn "Bonus".

d.            STARCASINO behoudt zich het recht om bij vermoeden van fraude de "Balance" en "Bonus" ten allen tijde te corrigeren en de gebruiker zijn account te sluiten.

e.            Promoties worden slechts eenmaal toegekend per IP adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens om misbruik te voorkomen.

f.             Kredieten verkregen door de gebruiker uit promoties en bonus kunnen ten allen tijde zonder voorafgaandelijke verwittiging door STARCASINO worden ingetrokken.

g.            Promoties en bonussen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd of geannuleerd.

h.            Bonus kredieten, verkregen uit promoties en bonussen, kunnen niet onmiddellijk worden afgehaald. Deze kunnen enkel gebruikt worden om inzetten te plaatsen op sommige spellen. De winsten afkomstig uit inzetten met zulke kredieten komen opnieuw in de Bonus terecht en kunnen dus ook niet worden afgehaald, doch deze dienen een aantal keer te worden heringezet alvorens de winsten op de gewone Balance komen en afhaalbaar worden. Het aantal keren dat deze kredieten dienen te worden ingezet alvorens te kunnen worden afgehaald alsmede de mate van voortgang kan afhankelijk worden gemaakt van andere parameters zoals bvb. de loyalty rank, de netto deposito's, het totaal aantal inzetten met kredieten uit de gewone Balance voor bepaalde spelletjes, enz. van de gebruiker. De voorwaarden betreffende het verkrijgen, het spelen met en het omzetten van bonus kredieten naar cash kredieten staan op de website onder Help.

i.              STARCASINO zal bonuskredieten verkregen bij een storting zonder voorafgaande waarschuwing volledig of gedeeltelijk annuleren wanneer blijkt dat de gehele of een deel van de storting niet werd gebruikt om in te zetten in de spellen en/of weddenschappen.

j.             STARCASINO behoudt het recht de maximum inzet met kredieten uit de Bonus per spel/inzet en/of per tijdspanne te beperken.

k.            Indien een gebruiker gelden deponeert en terug afhaalt om misbruik te maken van de bonus bij storting, behoudt STARCASINO het recht de verkegen kredieten in de Bonus te annuleren en af te boeken zonder voorafgaande waarschuwing, alsmede de eventueel ontstane winsten uit deze uit misbruik ontstane bonus kredieten, zelfs wanneer deze reeds op de afhaalbare Balance zijn terechtgekomen. Zulk gedrag zal bovendien worden aanschouwd als frauduleus gedrag en STARCASINO behoudt het recht om, bij vaststelling van zulk gedrag, de account van de gebruiker zonder voorafgaande waarschuwing af te sluiten en alle kredieten die zich in de account bevinden nietig te verklaren.

l.              STARCASINO behoudt het recht geen stortingsbonussen toe te kennen voor stortingen met behulp van bepaalde betaalmethodes zoals vermeld op de stortingspagina. STARCASINO kan eveneens het verkrijgen van promoties en/of bonussen afhankelijk maken van factoren zoals geografische locatie, leeftijd, loyalty rank, enz.

m.           Indien een account ongebruikt is gedurende 6 maanden wordt deze automatisch afgesloten en worden alle kredieten op de account geannuleerd. In elk geval zal voor zulke account een administratieve kost worden aangerekend van 10 euro per maand indien het saldo toelaat deze kost te debiteren.

n.             De Balance brengt geen rente op. De gebruiker kan STARCASINO niet aanwenden als financiële instelling.

o.            STARCASINO kan een account blokkeren indien de Balance een bedrag vertoont welk een liquiditeitsrisico inhoudt.

12.          Stortingen/Uitbetalingen

a.            De gebruiker mag uitsluitend:

 • met zijn persoonlijke kaart of via zijn persoonlijke rekening die hij bij een van de Financiële instellingen of vergunninghouders daarvan heeft aangemaakt geld storten op zijn STARCASINO account;
 • verzoeken om geld van zijn STARCASINO account over te zetten naar zijn persoonlijke rekening die hij bij een van de Financiële instellingen of de vergunninghouders daarvan heeft aangemaakt.

a.1          Om geld van zijn account over te boeken, dient de gebruiker aan STARCASINO de correcte gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn persoonlijke rekening.

a.2          De gebruiker mag geen derden toestaan om gebruik te maken van zijn account om geld te storten op of op te nemen van zijn account.

b.            De gebruiker kan, indien hij dat wenst, het geld van op zijn account laten uitbetalen. Uitbetalingen gebeuren uitsluitend via de uitbetalingsmogelijkheden die vermeld staan op de uitbetalingspagina met een minimum van 10 euro.

c.             Gestorte kredieten dienen volledig te worden rondgespeeld (100%) alvorens deze opnieuw kunnen worden uitbetaald, dit om elke vorm vam witwassen te voorkomen.

d.            Conform de modaliteiten van bepaalde stortingsmiddelen (bvb. Paypal) en conform wettelijke regelgevingen kunnen in bepaalde gevallen kredieten enkel worden uitbetaald naar dezelfde instelling/rekening/middel als waarmee de kredieten werden gestort. Het kan tevens dat de stortingsmogelijkheden worden beperkt zolang er nog kredieten in de Balance zijn die werden gestort via een bepaalde stortingsmethode.

e.            Het bedrag van stortings- en betalingsmiddelen, die niet op naam zijn, worden strict gelimiteerd, evenals het bedrag van uitbetalingen in contanten.

f.             STARCASINO is gemachtigd veiligheidscontroles uit te voeren bij de aanvraag van een storting en/of uitbetaling. De gebruiker kan dan gevraagd worden een kopie van zijn identiteitsdocumenten te versturen om zijn identiteit te controleren, zijn email adres (opnieuw) te valideren, evenals om te bewijzen dat de bankrekening op zijn naam staat. Tevens kan STARCASINO een recent en sluitend bewijs vragen van het adres van de gebruiker, een kopij van de betaalkaart of andere verificaties verrichten naar eigen goeddunken.

g.            Uitbetaling kan door de veiligheidsmaatregelen en nazicht op onregelmatigheden vertraging oplopen.

h.            Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker de Terms and Conditions (algemene voorwaarden) van STARCASINO niet volledig heeft nageleefd, behoudt STARCASINO zich het recht zonder voorafgaande waarschuwing de uitbetalingsaanvraag van de gebruiker te weigeren, de kredieten van de gebruiker te annuleren en zijn account af te sluiten.

i.              Alvorens een uitbetaling te kunnen aanvragen dient het email adres en, indien de gebruiker niet over een Belgisch rijksregisternummer beschikt en zich dusdanig heeft ingeschreven met een paspoortnummer, het paspoort gevalideerd te worden door het support team. STARCASINO kan ten allen tijde een extra validatie vragen van het email adres en/of de identiteitsgegevens, het adres, de betaalkaart of andere. Het falen van deze extra validatie kan leiden tot schrapping van de account en annulering van de eventuele kredieten in de account.

j.             De maximum winst per weddenschap is beperkt tot 25000 euro (vijfentwintigduizend euro), zelfs al duidt het wedstrookje een hogere winst aan. Wanneer een speler een winnende weddenschap heeft die een winst aanduidt van meer dan 25000 euro, dan zal STARCASINO slechts de maximum winst van 25000 euro uitbetalen aan de speler.

k.            Administratieve kosten kunnen worden aangerekend voor uitbetalingen en/of stortingen.

l.              Alle transacties kunnen worden gecontroleerd teneinde witwaspraktijken en fraude te voorkomen. Elke verdachte transactie die wordt ontdekt zal worden gesignaleerd aan de bevoegde autoriteit.

m.              De gebruiker is verantwoordelijk om de wetgeving te kennen van het land van zijn persoonlijke rekening of van zijn persoonlijke kaart waarmee hij gelden stort.

n.              Gestorte kredieten kunnen niet geannuleerd of rechtstreeks terugbetaald worden.

o.              Spelers kunnen maximum €10 000/€50 000/€200 000 per dag/week/maand laten uitbetalen.

p.              Een onderzoek naar gespeelde spellen en behaalde winsten kan de uitbetaling tot 60 dagen vertragen.

13.          Account beheer

a.            Elke gebruiker heeft een account dat wordt aangemaakt bij registratie.

b.            De gebruiker kan de staat van zijn transacties nagaan op de website.

c.             STARCASINO beheert de winsten en verliezen op de account.

d.            STARCASINO behoudt zich het discretionair recht om de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of zijn account te schorsen of sluiten zonder waarschuwing.

e.            STARCASINO heeft het discretionair recht om te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, een speler, tijdelijk hetzij definitief, volledig of gedeeltelijk van bepaalde functionaliteiten uit te sluiten.

14.          Intellectuele eigendom

a.            De merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's, teksten en andere onderscheidende tekens op de site zijn de intellectuele eigendom van STARCASINO of zijn partners. Ze mogen dus niet gereproduceerd, gebruikt, of afgebeeld worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van STARCASINO

15.          Uitschrijven/Sluiten van account

a.            De gebruiker heeft het recht op elk ogenblik zijn account bij STARCASINO te sluiten. De account kan slechts binnen een beperkte termijn worden heropend. Resterende kredieten dienen te worden afgehaald alvorens de account te sluiten, zoniet worden deze bij sluiting geannuleerd.

b.            STARCASINO behoudt zich discretionair het recht om de account van een gebruiker onmiddellijk te schrappen.

17.          Verantwoord spelen

De gebruiker begrijpt en erkent dat, indien men geen maat houdt, kansspelen verslavend kunnen werken. De gebruiker die een account opent en speelt bij STARCASINO verklaart en waarborgt nog nooit problematisch kansspelgedrag te hebben ervaren en/of vertoond en geen behandeling te hebben ondergaan voor en/of gediagnosticeerd te zijn met enige vorm van kansspelverslaving.

Wij willen u erop wijzen dat spelen en/of wedden via internet verslavend kan werken. Indien u van mening bent dat u hulp nodig heeft om u van deze verslaving te verlossen, verwijzen wij u graag door naar de website van de Kansspelcommissie waar voldoende nuttige informatie kan gevonden worden betreffende verantwoord spelen (folders, nuttige adressen, andere hulpverlening, etc.) via  http://www.gamingcommission.be . De Kansspelcommissie biedt tevens de mogelijkheid aan de gebruiker om zich voor onbeperkte tijd te laten uitsluiten van alle online casino’s, online sportweddenschappensites, online pokersites en fysieke casino’s en speelhallen in België.

De zelfuitsluiting die wordt aangeboden op de website is een service die geen wettelijke garanties geeft. Deze is geenszins een vervanging van de zelfuitsluiting aangeboden door de Kansspelcommissie. Spelers die zichzelf wensen te beschermen door een juridisch sluitende zelfuitsluiting dienen hiervoor contact op te nemen met de Kansspelcommissie, meer info op http://www.gamingcommission.be .

De speler die een account heeft afgesloten, kan daarna een nieuwe account openen. Het sluiten van een account biedt geen bescherming voor de speler en is geen alternatief voor de uitsluiting aangeboden door de Kansspelcommissie (EPIS). Meer info over de uitsluiting door de Kansspelcommissie vindt men op de website http://www.gamingcommission.be .