Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Art. 1 Introductie

Art. 2 Uitgever van de site

Art. 3 Aangeboden diensten

Art. 4 Definities

Art. 5 Algemene bepalingen

Art. 6 Spelersrekening

 1. Registratie
 2. Toegang tot STARCASINO
 3. Het verwerken en beheer van persoonlijke gegevens
 4. Sluiting van een spelersrekening

Art. 7 Betalingsreglement

 1. Stortingen
 2. Afhalingen
 3. Veiligheid

Art. 8 Deelname

 1. Inzet en winst
 2. Technische onderbrekingen
 3. Balance en bonus
 4. Starcoins

Art. 9 Geschillen

Art. 10 Intellectuele eigendom

Art. 11 Verantwoord spelen

 1. Zelf-uitsluiting

Art. 1 Introductie

Dit contract regelt het gebruik van de diensten van starcasino.be en treedt in werking zodra u de Algemene Voorwaarden (hierna "de voorwaarden") bij registratie accepteert. Door te accepteren, bevestigt u ons dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Door de starcasino.be-website te gebruiken, bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert. We behouden ons uitdrukkelijk het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen of aan te vullen.

Het is essentieel dat u op de hoogte bent van de geldende wetgeving in uw rechtsgebied voordat u zich registreert. Bepaalde kansspelen zijn in sommige landen wettelijk beperkt en kunnen bij andere volledig verboden zijn.

Art. 2 Uitgever van de site

Het volgende bedrijf is de uitgever van de website www.starcasino.be:

Chaudfontaine Loisirs SA is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Esplanade 1, 4050 Chaudfontaine, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0442.520.928. Chaudfontaine Loisirs SA heeft een A-vergunning naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline-kansspelen in een inrichting van klasse I en een bijkomende A-vergunning naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via hulpmiddelen van de informatiemaatschappij.

Green Island NV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Treft 25, 1853 Grimbergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0422.851.308. Green Island NV is houder van een E-vergunning naar Belgisch recht voor de verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie, onderhoud, reparatie en uitrustingsdiensten van kansspelen en is de platformaanbieder voor de website.

Verder “STARCASINO” genoemd.

Art. 3 Aangeboden diensten

STARCASINO biedt bezoekers een wettelijk toegestane online speelervaring, goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie. Het aanbod bestaat uit kansspelen.

Art. 4 Definities

De onderstaande woorden en termen hebben, indien gebruikt in dit contract, de betekenis die hier wordt gegeven, tenzij de context expliciet anders aangeeft.

Een Balance is de persoonlijke rekening van een gebruiker bij STARCASINO, waarin geld kan worden gecrediteerd of gedebiteerd onder bepaalde voorwaarden.

De bevoegde autoriteiten zijn de Belgische autoriteiten.

Een bonus is een geldelijk bedrag dat wordt toegevoegd aan de bonus balance van de spelersrekening, in bepaalde gevallen, op bepaalde tijdstippen en op bepaalde spellen gebruikt kan worden om in te zetten en opgenomen te worden nadat aan de vooraf bepaalde voorwaarden onder andere maar niet beperkt tot deze voor de playthrough is voldaan.

Het contract is de contractuele relatie met de gebruiker die wordt beheerd door de Algemene Voorwaarden.

Een Financiële instelling is een bank en/ of een ander instituut, onderworpen aan de toepasselijke nationale regelgeving aangaande financiële of gelijkaardige diensten.

Force Majeure verwijst naar een voorval of situatie die iemands redelijke controle overstijgt en die ertoe leidt dat de betrokken partij haar contractuele verplichting tijdelijk of definitief niet kan nakomen. Wat het contract betreft omvat het begrip force majeure overmacht, door de regering opgelegde beperkingen (inclusief de weigering of annulering van de nodige vergunning), oorlog, pandemie, oproer en/of om het even welke oorzaak buiten de wil van de partij wiens prestatie daardoor wordt beïnvloed.

Free spins zijn gratis of gedeeltelijk gratis speelrondes in online spellen die kunnen worden toegekend aan de gebruiker onder bepaalde voorwaarden.

Een gebruiker is een natuurlijke persoon die voor de online kansspelen een contractuele relatie heeft met en deelneemt aan de diensten van STARCASINO.

De inzet is het geheel van financiële middelen die de gebruiker aan het risico van het spel blootstelt.

Loyalty is een waarderingssysteem per gebruiker, gebaseerd op zijn/haar inzetten, stortingen, etc.

Playthrough verwijst naar het aantal keer dat het bonusbedrag ingezet moet worden voordat het geld of de winst onder bepaalde voorwaarden kan worden uitbetaald. Bij meeste casino games telt de volledige inzet voor de playthrough. Bij Video Poker telt enkel 30% van de inzet mee. Op tafel spelen telt de playthrough niet mee, tenzij voor de live tafel spelen waar uw inzet meetelt voor 30%. Bijvoorbeeld: De gebruiker ontvangt €10,00 euro bonus met een playthrough x30. Dit betekent dat de gebruiker €300,00 moet inzetten vooraleer de bonus wordt overgedragen naar zijn balans. Stel dat de gebruiker de eerste keer €1,00 inzet, telt deze €1,00 mee voor het rondspelen van de bonus, en moet de gebruiker hierna nog €299,00 inzetten vooraleer de bonus wordt overgedragen.

Een politieke prominente persoon is een natuurlijke persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft zoals bepaald in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Een familielid is een persoon zoals bepaald in art. 4, 29°, a), b) of c) in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Een persoon bekend als naaste geassocieerden zijn natuurlijke personen zoals bepaald in art. 4, 30°, a) of b) in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Spelersrekening is de rekening van een gebruiker die uitsluitend gebruikt wordt voor het deelnemen aan de diensten van STARCASINO.

Een spelronde is de termijn vanaf de inzet tot en met het resultaat.

Een spelsessie is de termijn tussen het opstarten en afsluiten van een spel, waarin één of meerdere spelrondes kunnen worden gespeeld.

Starcoins zijn getrouwheidspunten die de gebruiker in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan verkrijgen door zijn activiteit bij STARCASINO.

De website is de internet gateway, die bereikbaar is via de URL www.starcasino.be .

Art. 5 Algemene bepalingen

Toegang tot en gebruik van STARCASINO is onderworpen aan de algemene voorwaarden. Door STARCASINO te openen en te gebruiken, accepteert elke gebruiker expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij/zij gebonden is aan deze voorwaarden.

STARCASINO behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten alle tijden aan te passen, de gebruikers zullen van de belangrijkste aanpassingen op de hoogte gebracht worden bij de volgende aanmelding bij STARCASINO. Deze wijzigingen moeten expliciet worden aanvaard door elke gebruiker. Indien een gebruiker dit niet accepteert, kan hij niet meer spelen. In dergelijke gevallen kan de gebruiker zijn spelersrekening sluiten en zijn resterend saldo opnemen.

STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval van een force majeure of in geval van een technisch probleem dat niet door STARCASINO werd veroorzaakt.

Als een gebruiker deze voorwaarden schendt, heeft STARCASINO het recht om zonder voorafgaande verwittiging een aanvraag tot geldopname te weigeren, tegoeden te annuleren en/of een spelersrekening te sluiten.

Elke verwijzing in deze voorwaarden naar woorden/ onderwerpen in het enkelvoud is ook van toepassing op het meervoud daarvan. Verwijzingen naar een specifiek geslacht zijn niet bindend en hebben alleen een informatief karakter.

De titels en onderverdelingen gebruikt in de huidige voorwaarden zijn louter indicatief. De inhoud van de bepalingen van deze voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, tenzij anders bepaald.

Verwijzingen naar tijdsperioden zoals dagen/ week/ maand moet worden gelezen en geïnterpreteerd als kalenderdagen/ kalenderweek/ kalendermaand, tenzij anders bepaald.

Een Nederlandse, Franse en Engelse versie van de Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar. De Engelse versie van deze Voorwaarden is doorslaggevend indien een vertaling naar een andere taal onduidelijk of verschillend is.

De geldende wetgeving is de wet van België. Gebruikers dienen zich te schikken naar de toepasselijke Belgische wetgeving.

Art. 6 Spelersrekening

 1. Registratie
 2. Elke gebruiker heeft een spelersrekening die is aangemaakt tijdens de registratie om te kunnen deelnemen aan de aangeboden kansspelen.

  Registratie bij STARCASINO is enkel toegestaan voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam zijn en 21 jaar of ouder zijn. Om zich te registreren, zal de gebruiker de volgende identiteitsgegevens moeten invoeren, die worden gebruikt om te verifiëren bij de Kansspelcommissie of de gebruiker mag deelnemen aan kansspelen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboorteplaats
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer voor Belgische inwoners
  • Identificatienummer voor niet-Belgische inwoners
  • Nationaliteit
  • Adres
  • Een geldig e-mailadres
  • Geslacht
  • Telefoonnummer

  De gebruiker verbindt zich ertoe dat de ingevulde identiteitsgegevens correct zijn en de zijne zijn. Ook verbindt hij zich ertoe om, bij wijziging, zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken.  Naam, voornaam, nationaal nummer en geboortedatum zijn uniek aan de gebruiker en kunnen niet gewijzigd worden na de inschrijving tenzij voldoende bewijs wordt geleverd en alle wijzigingen in deze gegevens met betrekking tot identificatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving van het land van verblijf.

  De gebruiker is gehouden om STARCASINO onmiddellijk in kennis te stellen in het geval hij een politiek prominente functie heeft, een familielid is van een politiek prominente persoon of gekend is als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

  Het is niet toegestaan om meerdere spelersrekeningen aan te maken. Een gebruiker kan slechts over één rekening beschikken. Als een gebruiker over meer dan één spelersrekening beschikt, worden deze zonder voorafgaande waarschuwing gesloten. Eventuele bonussen die werden verstrekt aan de andere spelersrekeningen worden niet overgeheveld naar de overblijvende spelersrekening.

  Een gebruiker die zich inschrijft met valse gegevens pleegt identiteitsfraude en zal zijn spelersrekening, zonder voorafgaande waarschuwing, afgesloten zien worden van zodra de fraude is vastgesteld. Eventuele kredieten op de spelersrekening zullen als ongeldig beschouwd worden en zonder voorafgaande waarschuwing ingehouden en afgeboekt.

  Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker geen deel uit te maken van de politiediensten en geen magistraat, notaris of deurwaarder te zijn. Ook verklaart de gebruiker door zich in te schrijven niet op een lijst te staan van uitgesloten spelers (EPIS).

  De gebruiker verzekert en verklaart, te allen tijde:

  • Geen beperkte wettelijke bevoegdheid te hebben;
  • Niet te handelen voor rekening van of ten gunste van een andere partij;
  • Niet geclassificeerd te zijn als pathologisch of probleem gokker, en/of opgenomen (hetzij vrijwillig of onvrijwillig) te zijn in een register of gegevensbestand van uitgesloten of problematische spelers;
  • Geen geld te storten, verkregen door middel van criminele of andere illegale activiteiten;
  • Geen geld te storten via een betaalmiddel hetwelk de rekeninghouder niet mag gebruiken en/of een betaalmiddel te gebruiken in een rechtsgebied waar kansspelen verboden zijn;
  • Geen criminele feiten te plegen waarbij een spelersrekening direct of indirect betrokken is;
  • Geen andere actieve rekening te hebben bij STARCASINO;
  • Gerechtigd te zijn een spelersrekening te openen, te betalen voor de diensten van STARCASINO en deze te gebruiken en/of deel te nemen op eender welke manier aan de op de site aangeboden kansspelen.

  Bij zijn inschrijving verklaart de gebruiker dat een notificatie aan de gebruiker via email door STARCASINO zal gelden als een geldende notificatie. Voor bepaalde functionaliteiten dient de validatie van het emailadres voltooid te zijn.

  STARCASINO behoudt zich het recht om inschrijvingen met nicknames die aanstootgevend, racistisch, seksistisch, vulgair of beledigend zijn, ongedaan te maken zonder voorafgaande verwittiging waarbij alle kredieten van de betrokken spelersrekening onmiddellijk zullen worden geannuleerd.

 3. Toegang tot STARCASINO
 4. De gebruiker verklaart dat hij enkel zal inloggen en spelen onder zijn eigen persoonlijke rekening.

  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder zijn wachtwoord. Het bewaren, het gebruik en doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit onder zijn gebruikersnaam. Bijgevolg kan STARCASINO in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schadelijke gevolgen voor de gebruiker als deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens door derden, ook al was de gebruiker daar niet van op de hoogte.

  Het is verboden voor de gebruiker zich in te loggen gebruikmakende van een fictief of verborgen IP-adres.

  De Belgische kansspelcommissie kan in bepaalde gevallen de toegang tot online kansspelen weigeren door de identiteitsgegevens te verifiëren aan de EPIS-database. STARCASINO is niet verantwoordelijk in geval de toegang tot de website wordt geweigerd door toedoen van de Belgische Kansspelcommissie.

  Het is verboden om een spelersrekening te openen of transacties op de website uit te voeren als de gebruiker woonachtig is in een gebied waar het openen van een spelersrekening en/ of het gebruik van onze diensten illegaal is of in strijd met de toepasselijke wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat deelnemen aan online kansspelen legaal is in zijn rechtsgebied.

  STARCASINO behoudt zich het recht om onmiddellijk een spelersrekening te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing, die is geopend door een gebruiker uit een ander land waar het openen van een spelersrekening en/ of het gebruik van onze services verboden is volgens onze informatie.

  STARCASINO kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor vragen met betrekking tot wetgeving.

 5. Het verwerken en beheer van persoonlijke gegevens
 6. De gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming zoals beschreven in de privacyverklaring.

 7. Sluiting van een spelersrekening
 8. De gebruiker heeft het recht om op elk ogenblik zijn spelersrekening bij STARCASINO te sluiten. De spelersrekening kan slechts binnen een beperkte termijn van 6 maanden worden heropend. Resterende kredieten dienen worden afgehaald alvorens de spelersrekening te sluiten, zo niet worden deze bij sluiting geannuleerd.

  Indien de gebruiker een nieuwe spelersrekening wenst te openen kan deze slechts geopend worden 7 dagen na het sluiten van de vorige spelersrekening.

  De gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf uit te sluiten van de online kansspelen gedurende een bepaalde periode. (Zie Art. 11.a Zelfuitsluiting)

  STARCASINO behoudt zich discretionair het recht om de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of zijn spelersrekening op elk moment te schorsen of te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving.

  STARCASINO heeft het discretionair recht om ten alle tijde, zonder voorafgaande verwittiging, een gebruiker, tijdelijk hetzij definitief, volledig of gedeeltelijk van bepaalde functionaliteiten uit te sluiten.

  Indien een spelersrekening ongebruikt is gedurende 12 maanden wordt deze automatisch afgesloten en worden alle kredieten op de spelersrekening geannuleerd.

  Indien een spelersrekening van een gebruiker is gesloten om redenen van verslaving of fraude mag deze gebruiker geen nieuwe spelersrekening openen bij STARCASINO. STARCASINO kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de gebruiker er toch in slaagt om een nieuwe spelersrekening te openen, noch voor enige directe of indirecte gevolgschade. STARCASINO kan de spelersrekening die bij schending van deze regel werd geopend, op elk moment sluiten zonder voorafgaande verwittiging.

Art. 7 Betalingsreglement

STARCASINO staat in voor het beheer van winst en inzet op de spelersrekening van de gebruiker. De gebruiker kan zijn laatste transacties nagaan.

Een spelersrekening wordt geopend, beheerd en vereffend in euro. Alle transacties die een beroep doen op de betreffende wisselkoersen, in overeenstemming met erkende financiële instellingen, worden berekend en vereffend tegen de geldende wisselkoersen. Er kunnen echter verschillen optreden tussen overeengekomen bedragen en de geregistreerde bedragen wegens variabele wisselkoersen. Er kunnen commissies worden aangerekend bij omwisselingen.

 1. Stortingen
 2. De gebruiker kan uitsluitend met zijn persoonlijke kaart of via zijn persoonlijke rekening die hij bij een van de financiële instellingen of vergunninghouders heeft aangemaakt geld storten op zijn spelersrekening.

  De e-wallets die kunnen worden gebruikt om geld op de spelersrekening te storten, accepteren geen kredietkaarten als betaalmiddel.

  Overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 25 oktober 2018 heeft een gebruiker na registratie een standaard wekelijkse stortingslimiet van EUR 200,00. Dit betekent dat het maximale totale bedrag dat de Gebruiker elke week kan storten (dit is een bewegend "weekvenster", wat betekent dat de week wordt berekend op basis van de laatste 7 dagen en continu verschuift) op zijn/haar Gebruikersaccount standaard is ingesteld op 200 EUR (hierna de "Standaard wekelijkse stortingslimiet").

  De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de standaard wekelijkse stortingslimiet te verlagen.

  Een verzoek om de standaard wekelijkse stortingslimiet te verlagen wordt onmiddellijk van kracht.

  De Gebruiker kan verzoeken de Standaard Wekelijkse Stortingslimiet te verhogen. Om de Standaard Wekelijkse Stortingslimiet te verwijderen, dient de Gebruiker de pagina Stortingen te bezoeken en de verwijdering van de Standaard Wekelijkse Stortingslimiet aan te vragen.

  STARCASINO brengt dit verzoek in elektronische vorm onder de aandacht van de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie zal vervolgens bij de Nationale Bank van België nagaan of de Gebruiker bekend is als in gebreke blijvend in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CICR) van de Nationale Bank van België.

  Een verzoek om de standaard wekelijkse stortingslimiet te verhogen tot boven 200 EUR zal alleen worden ingewilligd indien de Gebruiker niet bekend is met een wanbetaling bij de CICR en na toepassing van een afkoelingsperiode waarin het wettelijk kader voorziet.

  De Kansspelcommissie controleert maandelijks bij de Nationale Bank van België of de Gebruiker aan wie een verhoging van zijn Standaard Wekelijkse Inleglimiet van meer dan 200 EUR werd toegekend, voorkomt in het bestand van de CICR. Indien de Gebruiker in het CICR voorkomt, wordt de toestemming voor de verhoging van zijn Standaard Wekelijkse Deposito-limiet beëindigd en zal de Gebruiker door STARCASINO op de hoogte worden gesteld.

  STARCASINO is niet verantwoordelijk voor de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land van herkomst van de Gebruiker en de Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het kennen van de wetten van het land van herkomst van zijn persoonlijke kaart of bankrekening die wordt gebruikt voor overschrijvingen/opnames.

 3. Afhalingen
 4. Een gebruiker kan, indien hij dat wenst, het geld van op zijn spelersrekening onder “balance” laten uitbetalen onder bepaalde voorwaarden. De gebruiker mag uitsluiten verzoeken om geld van zijn spelersrekening bij STARCASINO over te zetten naar een rekening die hij bij een van de financiële instellingen of de vergunninghouders daarvan heeft aangemaakt in eigen naam. Uitbetalingen gebeuren uitsluitend via de uitbetalingsmogelijkheden die vermeld staan op de uitbetalingspagina met een minimum van 10,00 EUR.

  Om geld van zijn spelersrekening bij STARCASINO over te zetten naar zijn persoonlijke rekening, dient de gebruiker aan STARCASINO de correcte gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn persoonlijke rekening, moet hij zijn emailadres valideren en zijn identiteitsgegevens laten verifiëren. STARCASINO is gemachtigd om, te allen tijde, extra veiligheidscontroles uit te voeren zoals verificatie van adres, bankkaart, enz. door een bewijs van adres, bankdocumenten, een scan in kleur van bankkaarten of andere verificaties naar eigen goeddunken op te vragen. De aanvraag tot uitbetaling wordt in wacht gezet totdat de veiligheidscontroles zijn voltooid. Het niet of niet tijdig kunnen verifiëren van deze documenten kan leiden tot een weigering van de uitbetaling, annulering van kredieten en/of zelfs sluiting van de spelersrekening.

  Aanvragen tot uitbetalingen vanop een spelersrekening van bedragen boven 2.000,00 EUR worden pas uitgevoerd na een grondige verificatie om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

  Gebruikers kunnen maximum 10.000/25.000/100.000 EUR per dag/week/maand afhalen. STARCASINO kan op een individuele basis en naar eigen goeddunken deze limieten verhogen. Uitbetalingen en verificaties worden enkel uitgevoerd tijdens werkdagen.

  Uitbetalingen kunnen door de veiligheidsmaatregelen en nazicht op onregelmatigheden vertragingen oplopen. Een onderzoek naar gespeelde spellen en behaalde winsten kan de uitbetaling tot 60 werkdagen vertragen.

  Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot een weigering tot uitbetaling.

 5. Veiligheid
 6. De gebruiker mag geen derden toestaan om gebruik te maken van zijn spelersrekening om te spelen, om te communiceren met STARCASINO of om geld te storten of af te halen van zijn spelersrekening.

  Gestorte kredieten kunnen niet geannuleerd of rechtsreeks uitbetaald worden. Deze kredieten dienen volledig te worden rondgespeeld (100%), enkel de winsten die voortvloeien uit de inzet van deze stortingen kunnen worden uitbetaald. Dit is om elke vorm van witwassen te voorkomen.

  Alle transacties kunnen worden gecontroleerd teneinde witwaspraktijken en fraude te voorkomen. Elke verdachte transactie die wordt ontdekt zal worden gesignaleerd aan de bevoegde autoriteit.

  STARCASINO heeft het recht om fondsen op een spelersrekening in beslag te nemen en/of verbeurd te verklaren en/of een verzoek tot uitbetaling te weigeren in het geval de reglementen, direct of indirect, geschonden werden, criminele en/of andere illegale activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot een online kansspel en/of het beheer van een spelersrekening.

  Conform de modaliteiten van bepaalde stortingsmiddelen en conform wettelijke regelgevingen kunnen in bepaalde gevallen kredieten enkel worden uitbetaald naar dezelfde instelling/rekening als waarmee de kredieten werden gestort. Het kan tevens dat de stortingsmogelijkheden worden beperkt zolang er nog kredieten in de “Balance” zijn die werden gestort via een bepaalde stortingsmethode.

  Het bedrag van stortings- en betalingsmiddelen, die niet op naam zijn, wordt strikt gelimiteerd, evenals het bedrag van uitbetalingen in contanten.

  STARCASINO heeft het recht een spelersrekening te blokkeren indien de Balance een bedrag vertoont welk een liquiditeitsrisico inhoudt. In dergelijk geval zal de gebruiker niet kunnen spelen maar wel de mogelijkheid hebben om zijn Balance te laten uit betalen.

Administratieve kosten kunnen worden aangerekend voor uitbetalingen en/of stortingen.

Art. 8 Deelname

De gebruiker verklaart elk aangeboden spel dat met een financiële inzet gespeeld wordt volledig te hebben begrepen alvorens hij eraan deelneemt. De gebruiker heeft voor sommige spellen de mogelijkheid om zonder financiële inzet te spelen en zich zo vertrouwd te maken met de spelregels. De gebruiker erkent dat hij deelneemt aan kansspelen en dat deze een financiële winst of verlies kunnen meebrengen.

De leveranciers van de kansspelen behouden zich het recht om op elk ogenblik het reglement van de aangeboden spellen of diensten zonder waarschuwing te wijzigen.

Het is ten strengste verboden om de werking van de aangeboden spellen te wijzigen of te beïnvloeden op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze om zo de resultaten te beïnvloeden. De gebruikers verbinden zich ertoe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder de gebruikers die de gelijkheid van andere gebruikers in het gevaar zouden brengen.

STARCASINO heeft het discretionair recht, te allen tijde, de deelname van de gebruiker aan de diensten te blokkeren en/of te annuleren, en/of de beschikbare fondsen op de spelersrekening verbeurd te verklaren en/of in beslag te nemen als de gebruiker verdacht wordt van vals spelen, of als de gebruiker een systeem (inclusief machines, robots, computers, software, of enig ander geautomatiseerd systeem) heeft gebruikt of aangewend dat ontworpen is of in staat is om de software die gebruikt wordt om diensten aan te bieden te omzeilen.

Spelsystemen die niet eigen zijn aan het spel zelf (vb. Steeds verdubbelen op velden met ½ kans op winst) zijn verboden.

 1. Inzet en winst
 2. Om te kunnen deelnemen aan een spel moet de gebruiker bij het begin van een spel een bepaalde som inzetten. De inzet die de gebruiker plaatst wordt dan van zijn spelersrekening gehaald. Na afloop van het spel zal de eventuele winst van de gebruiker dan terug worden geschreven op zijn spelersrekening.

  Indien de gebruiker niet voldoende krediet op zijn spelersrekening heeft, zal de gebruiker eerst krediet moeten toevoegen aan zijn spelersrekening vooraleer hij opnieuw kan inzetten.

  STARCASINO behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik een spel te annuleren.

 3. Technische onderbrekingen
 4. Deelnemen aan online spellen houdt in dat men de beperkingen van het Internet kent en aanvaardt, met name:

  • De technische mogelijkheden, de reactietijd bij het raadplegen, nagaan of overdragen van informatie, het risico van onderbrekingen en in het algemeen, de inherente risico's dat een verbinding en een transmissie kan mislukken;
  • Beveiligingsproblemen bij verzending;
  • Het ontbreken van bescherming van de gegevens;
  • Het risico besmet te worden door mogelijke virussen die op het internet aanwezig zijn.

  Er wordt alles aan gedaan wat redelijkerwijze mogelijk is om te garanderen dat het computersysteem het voor een gebruiker die een inzet heeft geplaatst mogelijk maakt om, ingeval het spel wordt onderbroken als gevolg van een defect aan het communicatiesysteem of het computersysteem van de gebruiker, na herstel van het systeem, het spel dat werd onderbroken voort te zetten op het moment vlak voor de onderbreking. Bovenstaande kan echter niet worden gegarandeerd.

  Als de computer het niet toelaat dat een dergelijke gebruiker na herstel van het systeem doorgaat met een spel dat werd onderbroken als gevolg van een defect aan het telecommunicatiesysteem of zijn computersysteem, zal het spel worden afgesloten en het bedrag van de inzet worden terugbetaald aan de gebruiker door het op zijn spelersrekening te storten.

  Als de spelsessie onderbroken wordt door toedoen van de gebruiker of een technisch probleem, kan de sessie opnieuw gestart worden en verdergezet. Het technisch rapport over het verloop van het spel zal als enige bewijs gelden en kan niet ter discussie gebracht worden. In het geval van een technisch probleem bij bepaalde spellen, bijvoorbeeld bij live spellen (live casino), waardoor de gebruiker het spel niet kan volgen, mag het spel niet worden gestopt (pauze) of hervat. De gebruiker accepteert dit uitdrukkelijk en accepteert onherroepelijk de resultaten van het spel die hij niet live kon volgen tijdens het technische probleem.

  Bij het voortijdig onderbreken van een spel door een technische fout van STARCASINO, zal STARCASINO de inzet terugstorten op de spelersrekening van de gebruiker. Het technisch rapport over het verloop van het spel zal als enige bewijs gelden en kan niet ter discussie gebracht worden.

  In het geval dat STARCASINO aansprakelijk wordt gesteld op welke manier dan ook, door een gerechtshof en/of een autoriteit met dezelfde bevoegdheid, met wettelijke bekwaamheid en/of bevoegdheid, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de inzet, of de nettowinsten, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. Oftewel, beperkt deze verantwoordelijkheid zich tot het bedrag dat op de spelersrekening werd geregistreerd of het bedrag dat uit de spelersrekening werd overgeboekt, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. 

  De gebruiker is gehouden elke vaststelling van fouten in de spellen onmiddellijk te melden aan STARCASINO. Winsten verkregen door het niet normaal functioneren van een spel (vb. Foutieve uitbetaling door het spel, technische problemen in het spel, enz.) zullen als ongeldig worden beschouwd en onmiddellijk worden afgehouden van de Balance van de gebruiker van zodra de onregelmatigheid wordt vastgesteld door STARCASINO.

 5. Balance en bonus
 6. Bonussen zijn momenteel niet verkrijgbaar op STARCASINO vanwege juridische redenen.

  Indien bonussen van toepassing zijn op STARCASINO, zijn de voorwaarden beschreven in dit artikel van toepassing. In het geval dat bonussen niet van toepassing zijn op STARCASINO, zijn de bepalingen met betrekking tot bonussen niet van toepassing.

  STARCASINO maakt onderscheid tussen 2 types van balances: “Balance” en “Bonus”.

  De cash “Balance” bevat het krediet dat de gebruiker via een van de stortingsmogelijkheden aan zijn spelersrekening heeft toegevoegd, alsook de gewonnen bedragen bij cash games. De kredieten op deze Balance worden ook cash credits genoemd en kunnen gebruikt worden als inzet op STARCASINO.

  De Balance brengt geen rente op. De gebruiker kan STARCASINO niet aanwenden als financiële instelling.

  De “Bonus” bevat het krediet dat de gebruiker in bepaalde gevallen kan verkrijgen door het ingeven van een bonus code en/of door bonussen zoals bv. Stortingsbonussen, gratis bonussen, winsten van gratis spins enz. De kredieten op deze Balance worden ook bonus credits genoemd en kunnen gebruikt worden als inzet op STARCASINO in sommige maar niet alle spellen en onder bepaalde voorwaarden. Bonuskredieten hebben geen geldwaarde en kunnen dus niet afgehaald worden. De winsten afkomstig uit inzetten met zulke kredieten komen opnieuw in de “bonus” terecht en kunnen dus ook niet worden afgehaald.

  De gebruiker kan enkel het krediet van de “Balance” laten uitbetalen. De gebruiker heeft op geen enkel ogenblik recht op uitbetaling van het krediet op zijn “Bonus”.

  Bij het inzetten op een cashgame op STARCASINO worden de balances in de volgende volgorde aangesproken:

  1. “Balance”
  2. “Bonus”

  Als de Balance niet voldoende krediet bevat wordt dit gecompenseerd met het krediet van de Bonus.

  Bonus kredieten zijn onderworpen aan een playthrough. Deze dienen een aantal keer te worden ingezet alvorens de winsten op de gewone Balance komen en afhaalbaar worden. Het aantal keren dat deze kredieten dienen te worden ingezet alvorens te kunnen worden afgehaald alsmede de mate van voortgang kan afhankelijk worden gemaakt van andere parameters zoals bv. De loyalty rank, de netto deposito's, het totaalaantal inzetten met kredieten uit de gewone Balance voor bepaalde spellen, enz. van de gebruiker.

  Bonus kredieten hebben een beperkte geldigheidsduur. De gebruiker kan in de bonus overzicht zien hoelang de Bonus kredieten nog geldig zijn. Wanneer de geldigheidsduur van bepaalde kredieten verlopen is, vervallen de betrokken kredieten en worden ze verwijderd uit het Bonus saldo en uit het overzicht.

  Bonussen moeten door de gebruiker worden geactiveerd. Bonussen kunnen niet gelijktijdig actief zijn. Elke bonus moet een aantal keer rondgespeeld worden. Zodra de bonus vaak genoeg rondgespeeld is, wordt ze overgedragen naar de afhaalbare Balance.

  Bonussen worden slechts eenmaal toegekend per IP-adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens om misbruik te voorkomen.

  Misbruik van een bonus is ten strengste verboden. ‘Misbruik van een bonus’ houdt in, zonder daartoe beperkt te zijn:

  • Overtreding van de voorwaarden van een bonus;
  • Het openen van meerdere spelersrekeningen (hetgeen, om twijfel uit te sluiten, in geen enkele omstandigheid toegestaan is) om meerdere bonussen te kunnen krijgen;
  • Enige andere overtreding door een gebruiker van de bepalingen van het contract, wanneer dit gepaard gaat met een bonuscampagne.

  STARCASINO behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van misbruik van een bonus de "Balance" en "Bonus" te allen tijde te corrigeren. In dergelijk geval heeft STARCASINO het recht om bonus kredieten te annuleren, winsten of cash credits afkomstig van deze bonus credits zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren, de toegang tot bepaalde producten en diensten te blokkeren en/of de gebruiker uit te sluiten van verdere bonuscampagnes. Dergelijk gedrag wordt als fraude beschouwd en STARCASINO heeft het recht om dergelijke spelersrekeningen onmiddellijk te sluiten.

  Verder heeft STARCASINO het recht om, te allen tijde:

  • Bonussen te annuleren of te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.
  • Kredieten verkregen door de gebruiker uit bonus te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.
  • De maximum inzet met kredieten uit de Bonus per spel/inzet en/of tijdspanne te beperken.
  • Een specifieke bonus aanbieden aan een specifieke klant of klantengroep.
  • Stortingsbonussen beperken tot bepaalde stortingsmethoden.
  • Bonussen te beperken voor bepaalde klanten of klantengroepen.
  • De voorwaarden van de playthrough te wijzigen.
 7. Starcoins
 8. In het geval dat Starcoins van toepassing zijn op STARCASINO zijn volgende voorwaarden van toepassing op Starcoins.

  Door zijn activiteit op STARCASINO kan een gebruiker in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden Starcoins verdienen. Deze Starcoins geven de gebruiker, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid bepaalde functionaliteiten of voordelen te verkrijgen en/of, indien STARCASINO dit beslist, tijdelijk of permanent te genieten van promoties, bonus kredieten, cashkredieten of andere geschenken bepaald door STARCASINO. Deze promoties, kredieten of geschenken kunnen worden gestort in de bonus balance van de gebruiker.

  Starcoins zijn op geen enkele manier over te dragen naar een andere spelersrekening en zijn strikt persoonlijk.

  STARCASINO behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de wijze van verkrijging, het gebruik en de geldigheidsduur van Starcoins te wijzigen, alsook de hoeveelheid Starcoins die nodig zijn voor het verkrijgen van een bepaalde functionaliteit of voordeel.

  STARCASINO behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten/ geschenken of Starcoins die via fraude verkregen zijn te allen tijde terug te vorderen.

  Een uitgave van Starcoins door de gebruiker voor een functionaliteit of voordeel kan niet worden herroepen door de gebruiker.

  De modaliteiten voor het verkrijgen en inruilen van Starcoins staan op de website onder Loyalty. Deze modaliteiten kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.

  Het aantal door de gebruiker verkregen voordelen of geschenken kan beperkt zijn.

  Starcoins kunnen te allen tijde door STARCASINO worden geannuleerd.

  De voorwaarden van de Starcoins kunnen verschillen, afhankelijk van het land of de regio van de gebruiker.

Art. 9 Geschillen

In geval van een klacht in verband met de spellen wordt de gebruiker geadviseerd deze voor te leggen aan de klantendienst van STARCASINO per email aan support@starcasino.be.

Na een klacht die werd toegezonden zal onderzoek worden gedaan naar de werking van het spel waarop deze klacht betrekking heeft.

STARCASINO informeert de gebruiker die klacht heeft neergelegd over de resultaten van haar onderzoek binnen dertig (30) werkdagen na de dag waarop de klacht werd overhandigd. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn een klacht te behandelen binnen deze gestelde termijn, zal STARCASINO de gebruiker hiervan op de hoogte brengen. 

De klacht moet heldere en eenduidige informatie over de identiteit van de klagende partij bevatten alsook alle relevante details vermelden die aanleiding gaven tot de klacht. De klacht dient binnen de zeven (7) dagen na het ontstaan van de reden tot klagen te worden ingediend, zo niet behoudt STARCASINO zich het recht voor om naar eigen goeddunken de klacht niet te accepteren.

Beide partijen streven ernaar een geschil binnen redelijke termijn in der minne te schikken.

Art. 10 Intellectuele eigendom

De merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's, teksten en andere onderscheidende tekens op de site zijn de intellectuele eigendom van STARCASINO of haar partners. Ze mogen dus niet gereproduceerd, gebruikt, of afgebeeld worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van STARCASINO.

Art. 11 Verantwoord spelen

De gebruiker begrijpt en erkent dat kansspelen verslavend kunnen werken.  Een gebruiker die een spelersrekening opent en speelt bij STARCASINO verklaart en garandeert dat hij geen kansspelverslaving heeft en nooit een behandeling te hebben ondergaan voor en/of gediagnosticeerd te zijn met een dergelijke verslaving.

Binnen het kader van verantwoord spelen, heeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf een stortingslimiet in te stellen per week. Dit in overeenstemming met de bepalingen omtrent de standaard wekelijkse stortingslimiet zoals bepaald in art. 7.a. In het geval de gebruiker deze op een later tijdstip wenst te verhogen, zal de verhoogde stortingslimiet pas actief zijn na een afkoelingsperiode volgens het wettelijk kader. Een verlaging van de stortingslimiet is onmiddellijk actief.

Wij willen u erop wijzen dat deelnemen aan kansspelen via internet verslavend kan werken. Indien u van mening bent dat u hulp nodig heeft om u van deze verslaving te verlossen, verwijzen wij u graag door naar de website van de Kansspelcommissie waar voldoende nuttige informatie kan gevonden worden betreffende verantwoord spelen (folders, nuttige adressen, andere hulpverlening, etc.) via http://www.gamingcommission.be. De Kansspelcommissie biedt tevens de mogelijkheid aan de gebruiker om zich voor onbeperkte tijd te laten uitsluiten van alle online casino’s, online sportweddenschappensites, online pokersites en fysieke casino’s en speelhallen in België.

De gebruiker die een spelersrekening heeft afgesloten, kan daarna een nieuwe spelersrekening openen. Het sluiten van een spelersrekening biedt geen bescherming voor de gebruiker en is geen alternatief voor de uitsluiting aangeboden door de Kansspelcommissie (EPIS). Meer info over de uitsluiting door de Kansspelcommissie vindt men op de website http://www.gamingcommission.be.

 1. Zelf-uitsluiting
 2. STARCASINO biedt een optie voor zelfuitsluiting als de gebruiker het gevoel heeft dat hij zijn spelgedrag niet langer kan controleren en hulp nodig heeft om te stoppen. Op verzoek van de gebruiker kan STARCASINO de toegang tot de spelersrekening verhinderen gedurende de periode die de gebruiker heeft ingesteld. STARCASINO zal zich zoveel mogelijk inspannen om te voorkomen dat het andere spelersrekening opent voor een gebruiker die zichzelf heeft uitgesloten.

  Indien de gebruiker de zelf-uitsluitingsservice wenst te gebruiken, dient hij de zelf-uitsluiting in te stellen door op deze link te klikken en de beschreven stappen te volgen. Zelf-uitsluiting is enkel mogelijk voor geregistreerde gebruikers.

  Zelfuitsluiting is een gemeenschappelijke onderneming van STARCASINO en de gebruiker. Tijdens de uitsluitingsperiode mag de gebruiker op geen enkele manier proberen zijn spelersrekening opnieuw te openen of een nieuwe spelersrekening aan te maken, ook niet via de identiteit van derden.

  STARCASINO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de gebruiker niet langer in staat is om op de website te spelen vanwege zijn zelfuitsluiting.