Privacyverklaring

De website en zijn dochterondernemingen doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van spelers te respecteren en beschermen. Op deze pagina vind je informatie over het gebruik en de beveiliging van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt.

Wij raden aan om onderstaande verklaring grondig te lezen en te begrijpen alvorens gebruik te maken van de aangeboden diensten.

1. Identiteit en contact gegevens verwerkingsverantwoordelijke

De gezamelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn:

BVBA Ramses, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 170, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.557.546. BVBA Ramses is houder van een vergunning B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse II en een aanvullende vergunning B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

BVBA SGS Betting, met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 592, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.453.010. BVBA SGS Betting is houder van een vergunning F1 naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen in een inrichting Klasse IV en een aanvullende verginning F1+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Chaudfontaine Loisirs SA, met maatschappelijke zetel te 4050 Chaudfontaine, Esplanade 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.520.928. Chaudfontaine Loisirs SA is houder van een vergunning A naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse I en een aanvullende vergunning A+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

De gebruiker kan zich richten tot één van de bovenstaande ondernemingen indien hij meer informatie wenst te verkrijgen over zijn persoonsgegevens. De gezamelijke verwerkingsverantwoordelijken worden hierna ook de operator genoemd.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens opgeslagen op het platform van de operator blijven strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De privacygevoelige informatie wordt geëncrypteerd opgeslagen.

De soorten opgeslagen persoonsgegevens zijn:

 • Persoonlijke identificatie, zoals naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en telefoon nummer;
 • Elektronische identificatie, zoals gebruikersnaam, e-mail, browsertype en IP-adres;
 • Identiteitskaart of paspoort nummer/nationaal nummer;
 • Financiële identificatie en transacties.
Al deze gegevens worden aangeleverd door de gebruiker, met uitzondering van de gegevens die we ontvangen van onze zakelijke partners en van andere organisaties, zoals gespecialiseerde bedrijven die verificatie-, kredietinformatie- en fraudepreventiediensten aanbieden.

Persoonsgegevens die worden verzameld kunnen zogenaamde "speciale categorieën van gegevens" bevatten, zoals gegevens over gezondheid ("verantwoord gokken" gerelateerd).

In geval van wijziging van persoonlijke gegevens, worden gebruikers verzocht hun accountgegevens bij te werken of contact op te nemen met onze support met de kennisgeving van de wijziging van de persoonsgegevens van hun account. Dit zodat de juiste persoonlijke gegevens steeds toegankelijk blijven.

3. Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

De verwerking van de gebruiker zijn persoonlijke gegevens gebeurt vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.

Het verzamelen van persoonsgegevens is essentieel voor de aangeboden diensten en producten. Verschillende grondslagen worden gebruikt voor de verschillende verwerkingsactiviteiten.

3.1. Op grond van de overeenkomst

De voorwaarden en bepalingen die de gebruiker moet aanvaarden bij de inschrijving, beschrijven de bepalingen van het contract.

 • om kansspel- en weddiensten, activiteiten of online-content aan te bieden, om de klant hierover informatie te verstrekken en om zijn verzoeken en vragen te behandelen;
 • voor 'dienstbeheerdoeleinden', zoals wachtwoordherinneringen, serviceberichten en updates van ons Privacy- en Cookiebeleid of Gebruiksvoorwaarden;
 • om transacties te verwerken;
3.2. Op grond van rechtmatige belangen
 • Om uw ervaring te personaliseren. De operator zal bijvoorbeeld uw speelgeschiedenis gebruiken om gepersonaliseerde aanbevelingen en producten te bieden. De gebruiker kan steeds uitschrijven van gepersonaliseerde marketing aanbiedingen, waarvoor zijn toestemming ten allen tijde vereist is;
 • Om de diensten en producten te verbeteren;
 • Om met de klant te communiceren.
3.3. Op grond van de wettelijke verplichting

Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan bindende wettelijke verplichtingen waaraan de operator krachtens de EU- of plaatselijke wetgeving is onderworpen.

 • om na te gaan of er toegang mag worden verleend aan de gebruiker, in overeenstemming met onze licentievoorwaarden;
 • opsporing van misdrijven, preventie en vervolging;
 • om uw identiteit te controleren en de herkomst van gelden voor elke transactie vast te stellen;
 • om passende fraudecontroles uit te voeren. Let op: dit heeft geen invloed op uw kredietscore;
 • om mogelijke risico's te beoordelen en te beheren.
3.4. Op grond van uw toestemming
 • om informatieve of promotionele handelingen uit te voeren met betrekking tot de aangeboden diensten. De operator publiceert ook de gebruiker zijn gebruikersnaam op zijn website, en die van zijn partners, als hij een toernooi, winst, prijs en/of weddenschap wint. Dit gebeurt enkel als de gebruiker eerder toestemming heeft gegeven om zijn gebruikersnaam publiekelijk weer te geven. De gebruiker kan deze toestemming op elk moment wijzigen online.
 • om de gebruiker op verschillende manieren relevante aanbiedingen en nieuws over de producten en diensten op te sturen, bijvoorbeeld per e-mail, sms, telefoon, post of gerichte advertenties op sociale media. Dit gebeurt enkel indien u eerder toestemming hebt gegeven om deze marketingcommunicatie te ontvangen. De gebruiker kan deze toestemming op elk moment online wijzigen.
4. Verstrekking van uw persoonsgegevens

De gebruiker zijn verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt door het personeel van de website. De operator kan daarnaast bepaalde van uw persoonsgegevens aan derden verstrekken maar enkel en alleen in de volgende gevallen:

 • We werken samen met dienstverleners, vertegenwoordigers of onderaannemers om de ondersteuning van de interne werking van onze site te verzekeren en om ons te helpen bij het beheer van de site of de verschillende functies, programma’s en aanbiedingen die hierop beschikbaar zijn. Deze derde partijen en hun werknemers kunnen ook in contact komen met uw persoonsgegevens wanneer ze ons hun diensten verstrekken. Al deze derde partijen zijn verplicht om te allen tijde hetzelfde veiligheidsniveau als de website toe te passen op de gebruiker zijn persoonsgegevens en, ze zijn, indien nodig, gebonden aan een overeenkomst die hen verplicht om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden en ze enkel te verwerken volgens de specifieke instructies van de operator.
 • Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens openbaren met het oog op het beantwoorden van vragen van de bevoegde overheids- of politie-instellingen of om de wetgeving of reglementering te respecteren.
Om informatie van klanten te beschermen, gebruikt de website de meest geavanceerde veiligheidssystemen op de markt. Alle informatie, van zowel registratie als financiële transacties, wordt overgedragen op de server van de website over een beveiligde en geëncrypteerde verbinding.

De website en zijn software zijn uitgerust met de laatste nieuwe beveiligstechnologieën en al wat nodig is om informatielekken met kwaadaardige bedoelingen te voorkomen.

5. Bewaren van persoonsgegevens

De operator ziet erop toe dat de verzamelde persoonsgegevens correct, relevant en niet buitensporig zijn, rekening houdend met het doel van de verwerking zoals aangegeven in deze verklaring. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de verwezenlijking van het verwerkingsdoel, tenzij de bewaring van de gegevens wordt opgelegd door een wet, decreet of afkondiging. De persoonsgegevens worden gedurende een periode van tien jaar, nadat de gebruiker niet langer klant is, bijgehouden, zijnde vanaf de datum waarop het account werd afgesloten. Er zijn verschillende redenen voor het bewaren van de gegevens zoals:

 • het te voldoen aan de wettelijke verplichtingen onder EU-/lokale wetgeving (bijvoorbeeld anti-witwas- of licentieregelgeving);
 • het vaststellen of verdedigen van rechtsvorderingen (bijvoorbeeld vorderingen wegens nalatigheid) die tegen ons zouden kunnen worden ingesteld.
6. Rechten en keuzes met betrekking tot persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging en verwijdering van de persoonlijke informatie die we over hem hebben, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, het recht om toestemming in te trekken en het recht op dataportabiliteit. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw dienst voor gegevensbescherming als hij zorgen heeft over de manier waarop wij zijn informatie verwerken. Daarnaast heeft de gebruiker bepaalde rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en 'profilering'. Verdere informatie en advies over deze rechten kan worden verkregen door contact op te nemen met de operator, of bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in de gebruiker zijn land.

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. +32 2 274 48 00 Fax +32 2 274 48 35 e-mail: contact@apd-gba.be Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6.1. Recht op toegang tot en corrigeren van persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om, op elk moment en zonder kosten, zijn persoonsgegevens te bekijken of te rectifiëren. Om dit recht uit te oefenen moet de gebruiker een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking hierboven vermeld en hierbij het bewijs van zijn identiteit door middel van een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen.

6.2. Recht om persoonsgegevens te verwijderen

In sommige omstandigheden kan de gebruiker ons vragen om zijn persoonsgegevens die we hebben, te wissen ('het recht om te worden vergeten'). Dit is van toepassing wanneer:

 • de informatie niet langer nodig is met betrekking tot het doel waarvoor deze is verzameld (zoals uitgelegd in onze privacyverklaring);
 • de gebruiker eerder toestemming gaf voor het gebruik van zijn informatie, maar uiteindelijk besluit deze in te trekken en er daarnaast geen andere rechtsgrond is voor het gebruik van de gegevens onder de wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • de informatie wordt verwerkt op basis van onze rechtmatige belangen en we geen doorslaggevende rechtmatige belangen kunnen aangeven om door te gaan met het verwerken van de informatie;
 • De operator geen wettelijke basis heeft op grond van de wet op gegevensbescherming heeft om uw gegevens te verwerken;
 • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke vereisten.
Dit recht is onderworpen aan de verplichte bewaartermijnen volgens de EU-/lokale wetgeving.

6.3. Het recht om de verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om ons te vragen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te beperken ('blokkeren' of 'onderdrukken'). Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we zijn gegevens nog steeds opslaan, maar deze niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die een aanvraag hebben ingediend om het gebruik van hun informatie te blokkeren. Dit zal ertoe leiden dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd. Dit recht is toepasbaar voor de gebruiker wanneer:

 • de gebruiker de juistheid van de persoonlijke informatie betwist (gedurende de periode dat de operator dit controleert);
 • de verwerking onwettig is en de gebruiker zich verzet tegen het wissen van de informatie en verzoekt om in plaats daarvan de verwerking te beperken;
 • De operator de gegevens niet langer nodig heeft, maar de gebruiker heeft deze nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke claim; en
 • we uw informatie verwerken voor onze legitieme belangen, maar de gebruiker hierover bezwaar maakt en terwijl we de redenen voor verdere verwerking controleren.
6.4. Recht op dataportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke informatie die hij aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een 'algemeen gebruikt machineleesbaar formaat'. Hierdoor kan hij zijn informatie verkrijgen en hergebruiken voor zijn eigen doeleinden voor verschillende diensten. Als hij bijvoorbeeld besluit over te stappen naar een andere provider, dan kan hij zijn informatie eenvoudig en veilig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van hen, zonder de bruikbaarheid aan te tasten. Dit is echter geen algemeen recht en ontstaat pas als de verwerking van de informatie:

 • gebaseerd is op zijn toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, en
 • wanneer de informatie uitsluitend op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt.
6.5. Recht op bezwaar

Op basis van de gebruiker zijn specifieke situatie, kan hij bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens die:

 • gebaseerd is op onze rechtmatige zakelijke belangen (inclusief profilering); of
 • worden gebruikt voor onderzoek en statistische doeleinden.
De gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke informatie voor directe marketing doeleinden (inclusief profilering).

6.6. Recht om toestemming in te trekken

Wanneer we de gebruiker zijn toestemming nodig hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens - zoals voor verkoop- en marketingcommunicatie (zie sectie 3.4) - dan heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken. We zullen er altijd naar streven om de procedure tot het intrekken van de toestemming gemakkelijk te laten verlopen. Dit zal door middel van een "unsubscribe" -optie te kiezen in elke communicatie. Als de gebruiker toch van mening is dat dit niet het geval is, kan deze contact met ons opnemen zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen wijzigen.

6.7. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

De operator maakt gebruik van systemen om geautomatiseerde besluiten te nemen op basis van de persoonsgegevens. Dit helpt om ervoor te zorgen dat de beslissingen snel, eerlijk, efficiënt en correct zijn, gebaseerd op wat men weet. Deze geautomatiseerde besluiten kunnen van invloed zijn op de producten, diensten of functies aangeboden, of de mogelijkheid om deze diensten te gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gebruikt in de volgende situaties:

 • afstemming van producten en diensten – we kunnen de gebruikers indelen in groepen met vergelijkbare klanten (segmenten) om meer te weten te komen over hun voorkeuren en behoeften, en een ervaring op maat te bieden;
 • detecteren van fraude - we gebruiken de persoonlijke informatie om ons te helpen bij het vaststellen en detecteren of een account mogelijk wordt gebruikt voor fraude of het witwassen van geld. Als we denken dat er een risico van fraude bestaat, hebben we het recht om het account te blokkeren of te schorsen;
 • het openen van een gebruikersaccount - wanneer de gebruiker een account opent, controleren we of het product of de dienst relevant is op basis van wat wij weten. We controleren ook of de gebruiker voldoet aan de voorwaarden om het account te openen. Dit kan het controleren van de leeftijd, woonplaats, nationaliteit omvatten;
 • om complementaire promotionele aanbiedingen te geven aan de gebruiker wanneer zijn recente historiek kan worden geclassificeerd als een slechte ervaring.
De wetgeving inzake gegevensbescherming is bedoeld om individuen te beschermen tegen schade als gevolg van besluitvorming - inclusief profilering - die plaatsvindt zonder menselijke tussenkomst. De klant heeft het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing - inclusief profilering - wanneer deze gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonlijke informatie en hieraan een rechtsgevolg of gelijksoortige belangrijke gevolgen voor hem zijn verbonden.

Houd er rekening mee dat het recht niet van toepassing is wanneer de verwerking:

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met de gebruiker; of
 • wanneer het wettelijk is toegestaan; of
 • wanneer het gebaseerd is op de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming.
7. Cookies

De operator heeft het recht op gebruik van cookies om de juiste klantenservice aan te kunnen bieden aan haar klanten. De website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de voorkeurstaal vast te stellen;
 • om de gebruiker te identificeren;
 • voor de analyse van websiteverkeer.
Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de website zonder het gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies kan u terugvinden in ons cookie beleid.